1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรม COVID WEEK และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน/การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนชาวบ้านตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรม COVID WEEK และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน/การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการฉีดวัคซีนชาวบ้านตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรม covid week และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

    กระผมนายบารมี พันธ์ศรี ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในเดือนมิถุนายนเพื่อเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนและรับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการจัดอบรมรณรงค์ให้ความรู้และประโยชน์ของวัคซีนในด้านที่ถูกต้อง และยังมีการลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ในช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ สรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก

 ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วยผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงาน อบต. ตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่ เรื่องการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลตูมใหญ่ และการขอความร่วมมือในการลงพื้นที่ทำความสะอาดในสัปดาห์ของ covid week

 ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid week

 ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปงานพร้อมแบ่งงานให้แต่ละบุคคลทำ เพื่องานจะได้ดำเดินได้รวดเร็วขึ้น

ในช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ร่วมกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ กับ นางเล็ด เพิ่มเติม

ในช่วงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

 ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

การลงพื้นที่ covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยว

   ผลจากการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ของ covid week ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ  กลุ่มAG01(1)ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดและจัดระเบียบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียนในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ รวมถึงการบริจาคหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และยังมีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทำวัคซีนแก่ชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีน ซึ่งเป็นทั้งข่าวที่อาจยังไม่มีข้อเท็จจริงมาก ส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับชาวบ้านชาวตำบลตูมใหญ่และอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19

 ผลการสำรวจการเก็บข้อมูลผลกระทบจากโรคโควิด-19 

     ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนมิถุนายน  โดยได้ผลดังนี้ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง และการดูแลสุขภาพของตนเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ส่งผลให้คนในพื้นที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปัจจุบันมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และทางตำบลยังมีมาตรการของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว14 วันทุกกรณี 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

     ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid week ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนทำให้มีปัญหาการลงพื้นที่บางครั้งและประกอบกับการลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่อาจไม่สะดวกบ้างบางครั้ง และพบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงาน AG01(1) ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาจากการสอบถามผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด บ้างส่วนเป็นลูกเขยของคนในพื้นที่ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลที่ผู้ใหญ่รู้จริงๆ และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงาน AG01(1) ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของตำบลตูมใหญ่         

ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีการประสานงานกับอบต.ตูมใหญ่อย่างลงตัว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของวัคซีนที่น่าเชื่อถือได้  อีกทั้งยังทราบถึงวิธีการจัดอบรมว่ามีขั้นตอนการทำงานในแต่ละขั้นอย่างไร ซึ่งสามารถเก็บไปใช้เป็นความรู้ติดตัวได้ในอนาคต

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
  • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
  • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
  • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ภาพบรรยากาศในกิจกรรม COVID WEEK

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

step 1 คลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย กำจัดเชื้อ ขจัดภัยโควิด

step 2 สร้าง safe zone เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด

step 3 จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อม กับสถานการณ์โควิด-19

ขอบคุณ

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

โรงเรียนบ้านสวายสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่

 

อื่นๆ

เมนู