รายงานปฏิบัติการประจำเดือนเมษายน

นายเทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ ประชุมแผนงานปฏิบัติเดือนเมษายน เพื่อเตรียมลงสำรวจพื้นและเก็บข้อมูล ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าสอบถามเจ้าอาวาสวัดพรสำราญ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง โดยได้ข้อมูลดังนี้

วัดพรสำราญ

 

วัดพรสำราญ ได้สร้างมาเมื่อปี พ. ศ.2482 โดยมีพระอ่อน เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด มีนายชาลี คงมะรัมย์ พระอ่อน และชาวบ้านหนองอีโซในขณะนั้น (ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านพรสำราญ)

ประชาชนได้ร่วมไม้ร่วมมือสร้างวัด ในเนื้อที่ 8 ไร่ ได้สร้างศาลาอาคารไม้ และกูฏิไม้  เมื่อสร้างเสร็จได้นิมนต์พระเพ็ง มาอยู่จำพรรษา อยู่มาถึง พ.ศ. 2492 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น พ.ศ.2494

ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระนัต มาอยู่จำพรรษาอยู่มาถึงปี 2508 ได้ลาสิกชา วัดจึงขาดพระอยู่ เมื่อ พ.ศ. 2509 ได้มีพระทองดี มาอยู่โดยไม่ได้นิมนต์ อยู่มาถึงปี พ.ศ.2520 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2525 ได้มี

พระสุวัฒน์ พุทธญาโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล อยู่ถึงปี พ.ศ.2537 จึงได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งสอง ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น ต่อมามีพระมาอยู่ อยู่ได้ 1 เดือนบ้าง 2-5 เดือน เป็นประจำ และเมื่อปี 2545 ได้มีพระจันทร์ดา สิริจนฺโท เข้ามาอยู่และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส อยู่มาถึงปี 2561 ก็ได้ลาสิกชาและเมื่อ พ.ศ.2555 ได้มีพระพรศักดิ์ ยโสธโรมาอยู่จำพรรษา และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.

2563 ด้านการพัฒนาซ่อมแชมบูรณะศาลา กุฏิสงฆ์ ทำให้เกิดความศรัทธาแก่ชุมชนที่อยู่ การจัดกิจกรรมมีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม 100-120 คน วัดพรสำราญ ได้สร้างมาเมื่อปี พ.ศ.2482 โดยมีพระอ่อน เป็นผู้มอบที่ดินให้สร้างวัด มีนายซาลี คงมะรัมย์ พระอ่อน (ไม่ทราบฉายา) และชาวบ้านหนองอีโซในขณะนั้น (ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นบ้านพรสำราญ) ได้ร่วมไม้ร่วมมือสร้างวัด ในเนื้อที่ 8 ไร่ ได้สร้างศาลาอาคารไม้ และกูฏิไม้ เมื่อสร้างเสร็จได้นิมนต์พระเพ็ง (ไม่ทราบฉายา) มาอยู่จำพรรษา อยู่ต่อมาถึง พ.ศ.2492 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่นพ.ศ.2494 ชาวบ้านได้ไปนิมนต์พระนัต (ไม่ทราบฉายา) พรรษาอยู่มาถึงปี 2508 ได้ลาสิกชา วัดจึงขาดพระอยู่ เมื่อ พ.ศ. 2508 ได้มีพระทองดี มาอยู่โดยไม่ได้นิมนต์ อยู่มาถึงปี พ.ศ.2520 ได้ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศA 2525 ได้มีพระวัฒน์ พุทธญาโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล อยู่ถึง 7 จึงได้ลาออกจากตำแหน่งทั้งสอง ย้ายไปจำพรรษาที่อื่น ต่อมามีพระมาอยู่ อยู่ได้ 1 เดือน เป็นประจำ และเมื่อปี 2545 ได้มีพระจันทร์ดา สิริจนูโท เข้ามาอยู่และได้รับการแต่งอยู่มาถึงปี 2561 ก็ได้ลาสิกขา และเมื่อ พ.ศ.2555 ได้มีพระพรศักดิ์ โสธโรมาอยู่

ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี พ.ศ.2563 ด้านการพัฒนาซ่อมแขมบูรณะศาลา กุฏิสงฆ์ ทำความศรัทธาแก่ชุมชนที่อยู่ การจัดกิจกรรมมีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม 100-120 คน

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล สอบถามประวัติความเป็นมาของวัดแต่ละชุมชนในตำบลพรสำราญ สัตว์เลี้ยงในชุมชน  ผลิตภัณฑ์ แหล่งทรัพยากร เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาสัมมาชีพ ยกระดับสินค้าและส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวต่อไป

อื่นๆ

เมนู