1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรม COVID WEEK และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรม COVID WEEK และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564

กลุ่ม AGO1-(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กิจกรรม covid week และการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ประสานงานกับรองปลัดเพื่อขอใช้พื้นในหอประชุมในการอบรมเชิงวิชาการ สรุปงานการท่องเที่ยวและสรุปรายงาน 3 เดือนแรก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะทีมงาน อบต. ตูมใหญ่บ้างส่วน ผู้ใหญ่บ้านตำบลตูมใหญ่แต่ละหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน และคณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่หอประชุม อบต.ตูมใหญ่

วันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ

วันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) และอบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ร่วมกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ กับนางเล็ต เพิ่มเติม

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ครบตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับทาง อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และขอใช้สถานที่ เพื่อจัดอบรมพร้อมสรุปรายงาน 3 เดือนแรก สรุปสถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากหลายๆหมู่บ้านมาต่อยอด เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ทำการประสานงานกับทางโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ในการขอลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid week

การลงพื้นที่ covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยว

                จากการลงพื้นที่ในสัปดาห์ของ covid week ที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ทำให้ทราบถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ยังมีข่าวต่างๆ ของวัคซีนค่อนข้างมาก ทั้งด้านดีและด้านลบส่งผลให้ทางคณะงาน AG01(1) ตูมใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพร้อมกับผลข้างเคียงที่จะได้รับว่ามากน้อยขนาดไหนให้กับทางอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ตูมใหญ่เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ขอความอนุเคราะห์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เพื่อทำความสะอาดทั้งโรงเรียน และได้มอบ แมสพร้อม เจลล้างมือให้คณะอาจารย์ทั้งโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านเพื่อลดปัญหาการติดเชื้อโควิด-19ในโรงเรียนทั้งสองแห่ง

               ในส่วนการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่จากการสอบถามข้อมูลของจุดเด่นแต่ละหมู่บ้านทั้ง19หมู่บ้านจากผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ทราบสถานที่น่าจะเป็นการท่องเที่ยวสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวสุขภาพ

สัปดาห์ covid week ที่โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ

 

สำรวจแหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

ผลการสำรวจโควิด-19
            ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ทำให้ปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงตื่นตระหนกถึงการป้องกันตัว ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย  แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านแคนเจริญมีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านแคนเจริญ ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และชาวบ้านแคนเจริญ ได้ลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงาน AG01(1) ส่งผลให้คณะทำงาน AG01(1) ที่ไม่มีอุปกรณ์จะไปเก็บขยะในแต่ละห้อง เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น  และในส่วนการท่องเที่ยว พบปัญหาบางหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือมากเท่าที่ควร การแก้ปัญหาได้แก้โดยสอบถามข้อมูลที่ผู้ใหญ่รู้จริงๆ และในส่วนที่ไม่รู้ทางคณะทำงาน AG01(1) ได้โทรสอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่น

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่   

 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับทาง อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
 • ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีในตำบลตูมใหญ่

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณและยกระดับการทอผ้าไทย ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
 • 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ตโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
 • 25 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับการทอผ้าไทย
 • แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

อื่นๆ

เมนู