1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมพัฒนายกระดับการทอผ้าไทยบ้านปะคำดง ตูมน้อย หนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมพัฒนายกระดับการทอผ้าไทยบ้านปะคำดง ตูมน้อย หนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

บทความประจำเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมพัฒนายกระดับการทอผ้าไทยบ้านปะคำดง ตูมน้อย หนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในท้องถิ่นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

         ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งด้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นสำรวจกลุ่มทอผ้าไหม 4 หมู่บ้าน บ้านปะคำดง ตูมน้อย หนองบัวและหนองดุม ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านการทอผ้าไทยให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน และได้ลงพื้นที่ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยงในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – ประชุมแบบออนไลน์พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการอบรมเชิงวิชาการกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ามือ ตำบลตูมใหญ่

คณะ AG01(1) – ทีมงานประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการอบรมเชิงวิชาการกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ และกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มทอผ้ามือ ตำบลตูมใหญ่

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

คณะ AG01(1) – เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผ่านระบบ Google Meet การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลของต้นไม้ทุกต้นในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะ AG01(1) – จัดทำบทความประจำเดือนกรกฎาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมกิจกรรมวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

กลุ่มทอผ้ามือ กลุ่มทอผ้ามือทั้งหมดจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มทอผ้าไทยบ้านตูมน้อย  -กลุ่มทอผ้าไทยบ้านตูมน้อย  เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นางปัณฑิตา แก้วกูล

2.กลุ่มสาธรผ้าไทย  – กลุ่มสาธรผ้าไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นายสาธร นามมั่น

3.กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าบ้านปะคำดง -กลุ่มสัมมาชีพชุมชนทอผ้าบ้านปะคำดง เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นางสุกานดา หอมยี่สุ่น

4.กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองดุม -กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองดุม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 ประธานกลุ่ม คือ นางอำพร หนองหล้า

การสรุปภาพรวมของการทอผ้าไทย ทั้ง 4 กลุ่ม

    กลุ่มการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีสมาชิกทั้งหมดรวม 75 คน ซึ่งจะมีทั้งสมาชิกที่ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย การทอผ้าไทย สมาชิกจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ แต่เมื่อมีการประชุมประจำเดือนสมาชิกถึงจะรวมกลุ่มกันทอผ้า การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ เป็นการจดแบบต่อเนื่องทุกปี เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ยังไม่เป็นสินค้า OTOP

ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  1. ต้องการสร้างให้เป็นสินค้า OTOP ของตำบลตูมใหญ่
  2. ต้องการผลิตลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง และผลิตลวดลายแบบใหม่ให้มีความทันสมัย
  3. ต้องการออกแบบและพัฒนาลายผ้ารวมทั้งสีต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่
  4. ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทอผ้าไทยของกลุ่มให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพ
  5. ต้องการจัดทำเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของกลุ่ม
  6. ต้องการสร้างรายได้เสริมจากผลิตภัณฑ์ที่ทำ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่ รู้เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิค-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร วิธีการล้างมือ การออกจากพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ทำให้คนในชุมชนตื่นตระหนกในช่วงแรกที่มีโรคระบาดเข้ามาในจังหวัดส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพค้าขายการเดินทางไปทำงานของคนในชุมชน

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

         พบปัญหาด้านสำรวจกลุ่มทอผ้าไหมทอมือเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด จำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมทอมือได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ได้ข้อมูลยังไม่ครบ 100% ไม่ว่าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

-ได้ผสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

-ได้เรียนรู้การผสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

-ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนและกิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18 บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 และบ้านปะคำดง หมู่ที่ 11

-ในช่วงวันที่ 16กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการพัฒนาการย้อมสีธรรมชาติให้สวยงามและคงทนโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

-ในช่วงวันที่ 28กรกฎาคม 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ :แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19            

อื่นๆ

เมนู