1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแคนเจริญ บ้านโนนเจริญ บ้านสวายสอ และบ้านหนองดุมของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และแบบฟอร์มสัตว์ในท้องถิ่น

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2564

ประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อดำเนินการขอลงพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 15 เมษายน 2564

คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้เข้าไปช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชน อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 16 เมษายน 2564

คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในช่วงวันที่ 23 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2564

กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่สัตว์ในท้องถิ่น

ในช่วงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

สรุปรายงานประจำเดือนเมษายนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนพฤษภาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และสัตว์ในท้องถิ่น

ผลจากการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกของคนในพื้นที่ทำให้ป่าไม้และพื้นที่ป่าหายไปจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชนโดยทางอบต. ตูมใหญ่มองเห็นถึงคุณค่าของป่าไม้ในพื้นที่จึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านอนุรักษ์ป่าเพื่อไว้ให้บุตรลูกหลานไว้ศึกษาต่อไป การลงพื้นที่พัฒนาชุมชนทำให้ทราบถึง ความแตกต่างของชนิดพันธุ์ไม้ ต่างกันอย่างไร มีคุณสมบัติอย่างไร ผลการลงพื้นที่สำรวจสัตว์ในท้องถิ่นที่น่าสนใจ ส่งผลให้ทราบว่าสัตว์ในท้องถิ่นจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้บริโภคส่วนใหญ่ เช่น วัว สุกร หนู ไก่ เป็ด ห่าน แพะ เป็นต้น และสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น สุนัข กระบือ ม้า ส่วนใหญ่ชาวบ้านตำบลตูมใหญ่จะเลี้ยงสุกรเป็นส่วนมากรายได้จากการเลี้ยงสุกรค่อนข้างที่จะมีราคาเนื่องจากมีเขียงหมูในตำบลเป็นจำนวนมาก

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม  พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ทำให้ปิดหมู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงตื่นตระหนกถึงการป้องกันตัว ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย  แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านแคนเจริญมีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการคัดกรองก่อนเข้าหมู่บ้านแคนเจริญ ส่วนกลุ่มคนที่มาจากต่างจังหวัด ทาง อสม และผู้ใหญ่บ้านมีการกักตัวเพิ่มเติม 14 วัน และชาวบ้านแคนเจริญ ได้ลงทะเบียนเพื่อขอฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น พบปัญหาด้านการเก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่นเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ทำให้บางหมู่บ้านปิดจึงไม่สามารถเข้าไปสำรวจสัตว์ในท้องถิ่นของหมู่บ้านนั้นได้ส่งผลให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ไม่มากเท่าที่ควร  การแก้ปัญหาในการลงพื้นที่สัตว์ในท้องถิ่นทางคณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในบางหมู่บ้านบ้างแล้ว และบางหมู่บ้านที่ปิดปรับฆ่าเชื้อโควิด ทางกลุ่มได้ลงพื้นที่เพิ่มเติมหลังจากครบกำหนดการฆ่าเชื่อโควิด 14 วัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

 • ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาขณะลงพื้นที่จริง
 • ได้เรียนรู้จากการประสานงานกับ อบต.
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลด้านสัตว์ในท้องถิ่น
 • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

 • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
 • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
 • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

 

อื่นๆ

เมนู