1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

               กระผมนายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 บ้านเมืองกับ หมู่ที่ 16 บ้านหนองตาด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่ 13 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 บบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ  AGO1(1)

               ในช่วงวันที่ 2-6 มีนาคม 2564   อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานทำงานอย่างเป็นระบบ  และตัวแทนคณะปฏิบัติงานเข้าพบรองปลัดอบต.ตูมใหญ่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรในตำบลตูมใหญ่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

               ในช่วงวันที่ 10 มีนาคม 2564   ทางทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าพบเกษตรอำเภอเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่

               ในช่วงวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 ประชุมสรุปการดำเนินงาน เขียนบทความและแบบรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการ ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเสร็จสิ้นแล้วและกำลังดำเนินการฝึกด้านต่างๆให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้า

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 4 หมู่บ้าน

            ผลจากการลงเก็บข้อมูลในหมู่บ้านทุ่งสว่างพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ซึ่งส่วนให
ญ่คนในชุมชน จะทำไร่อ้อยเป็นหลัก เพื่อขายให้กับโรงงานน้ำตาล และคนในชุมชนยังมีอาชีพเสริมคือการรับจ้างทั่วไป

            แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้าน การจัดการน้ำ แหล่งน้ำ คือขาดแคลนน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคและแสงสว่างในหมู่บ้านที่ยังไม่เพียงพอ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

            ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้ากิจกรรม ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ และการจ่ายตลาด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน

             ในช่วงท้ายของท้ายเดือนกุมพาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม ของการเริ่มปฎิบัติงานเป็นช่วงสอบปลายภาคของนักศึกษามหวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ทำให้บางวันไม่สามารถเข้าไปลงพื้นที่หรือเข้าไปช่วยทีมปฏิบัติงานบางอย่างเนื่องจากต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมการสอบ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

             คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือน เมษายน 2564

วันที่1-6 เมษายน 2564 นำข้อมูลที่ได้จากเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน

วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นำข้อมูลความต้องการที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ และนำเสนอโครงการต่ออบต.ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

วันที่ 10-15 เมษายน 2564 วันหยุดเทศกาล

วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการำเนินงานประจำเดือนชี้แจงการทำโครงการ เขียนบทและรายงานประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู