โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวขนิษฐา เพชรใสดี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก  หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

วันที่ 29 เดือนพฤษภาคมผ่านมานี้ ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลจรเข้มากร่วมกันลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดโครงการจัดหาอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีม U2T ตำบลจระเข้มาก จะมีการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจรเข้มาก และส่งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์เจล/สเปรย์ล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านจระเข้มากและถ่ายรูปร่วมกัน

ความรู้ เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019

          อาการของผู้ป่วยไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 มีอาการทั่วไป ได้แก่ อาการระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจถี่ หายใจลำบาก ในกรณีที่อาการรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม ปอดออักเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิตเนื่องจากตระกูลโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุการป่วยในคนและในสัตว์ เช่น อูฐ แมว คางค้าว ซึ่งไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไม่เหมือนกับไวรัสโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) หรือ ไวรัสโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS)

การแพร่กระจายของเชื้อ

ไวรัสชนิดนี้มีความเป็นไปได้ที่มีสัตว์เป็นแหล่งรังโรค ส่วนใหญ่แพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองเสมหะจากการไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนการแพร่กระจายเชื้อผ่านทางการพื้นผิวสัมผัสที่มีไวรัสแล้วมาสัมผัส ปาก จมูกและตา สามารถแพร่เชื้อผ่านทาง Fexo-oral route ได้ด้วย

การป้องกันตนเอง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดผู้มีอาการป่วย รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณตา จมูกและปาก โดยไม่ได้ล้างมือ ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ 70% หากมีไข้ ไอ หายใจลำบาก ให้ไปพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทาง

เรื่องสำคัญ ต้องแจ้งก่อนฉีด 

นอกจากนี้ ก่อนการเข้ารับวัคซีนในส่วนของการคัดกรอง ก็มีสิ่งที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีนเช่นกัน โดยเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งคือ

  • เคยติดเชื้อโควิด (ต้องหายสนิท 3 เดือนค่อยฉีดวัคซีนได้)
  • เคยอยู่กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ แต่กักตัวครบ 14 วัน ก่อนมาฉีดวัคซีน
  • เคยมีไข้ ไม่สบายในช่วง 2 สัปดาห์
  • มีประวัติทานยากลุ่มละลายลิ่มเลือด
  • มีประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีนใดบ้าง
  • ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เว้นประมาณ 1 เดือน ถึงจะฉีดวัคซีนโควิดได้)
  • โรคประจำตัว
  • มีรอยช้ำ จ้ำเลือด เลือดออกผิดปกติ หรือใช้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
  • มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือใช้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ เช่น สเตียรอยต์ขนาดสูง ยารักษาโรคมะเร็ง
  • ตั้งครรภ์ หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

อื่นๆ

เมนู