1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เก็บแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ประเภทหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

บทความประจำเดือนตุลาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ลงพื้นที่เก็บแบบประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ประเภทหน่วยงานภาครัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง

ดิฉันนางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

📌ลงพื้นที่เพิ่มเติม…
– แบบตรวจเอกสารการยื่นขอรับการตรวจประเมิน มผช.
– รายละเอียดข้อมูลสถานที่ผลิต/ข้อมูลการผลิต
ทั้ง 4 กลุ่ม 4 หมู่บ้าน รวม 6 ชุด
📌ประชุมพูดคุยเรื่องรายละเอียดการทำงาน แบ่งงานร่วมกับสมาชิกใหม่ของตำบลบ้านคู ณ อบต.บ้านคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📌ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์)

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง)

 

 

 

 

 

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามหน่วยงานของรัฐ (โรงเรียนวัดสระทอง)

 

 

 

 

 

📍ลงพื้นที่ถ่ายภาพผ้าไหม ที่ลูกค้าสนใจผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค
– สอบถามรายละเอียดผ้าไหม ราคา กับแม่ๆ
แผนการในการดำเนินงานต่อไป
          มีแผนการดำเนินงานต่อไป ในเดือนพฤศจิกายน 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานดังนี้
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน
2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ, โปสเตอร์, Standee การท่องเที่ยวของตำบลบ้านคูให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และมอบกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม, ตรายาง,  STICKER ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ของตำบลบ้านคู
3. เผยแพร่สื่อการพัฒนาด้านการตลาดและการท่องเที่ยว ผ่านระบบ Facebook และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม
4. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ เพื่อจัดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลบ้านคู
5. ติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานผ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เรื่องการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนพฤศจิกายน (อย่างต่อเนื่อง)
6. ดำเนินการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนให้กับกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะคร้อ, บ้านโนนสะอาด, บ้านทุ่งบ่อ, บ้านโคกเมฆ และกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
7. ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด เรื่องน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง) ปุ๋ยหมักกลับกรองกับทางสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อต่อยอดไปสู่กระบวนการเพาะปลูกพืชผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
8. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร่างรากแก้วให้ประเทศ)
หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู