1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมสูตรอาหารและการทำหญ้าหมักเพื่อลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเลี้ยงสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ทางทีมงานอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้คิดและหาแนวทางในการเพิ่มคุณค่าของสารอาหาร ให้เข้ากับวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน ทางโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค4.0และยกระดับมาตรฐานสินค้าOTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ทำการ เชิญวิทยากร เพื่ออบรมให้ความรู้ในการทำหญ้าหมัก

และได้จัดกิจกรรมอบรมในพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  การอบรมในครั้งนี้มีวัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการทำหญ้าหมักหลากหลายชนิดอาทิเช่น กากน้ำตาล น้ำมันพืช เกลือ หญ้าชนิดต่างๆ และอื่นๆ เพื่อเป็นความรู้ว่าวัสดุตัวไหน จำเป็นต้องใช้ในการหมัก วัสดุตัวไหนมีโปรตีนมากน้อยเพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดี-ข้อเสีย ของการทำหญ้าหมัก

ข้อดี  ทำได้ทุกฤดูกาล ใช้ทุกส่วนของต้นพืชให้เป็นประโยชน์  ใช้พื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย สามารถเก็บรักษาได้นาน

ข้อเสีย เกษตรกรต้องมีความชำนาญพอสมควร สิ้นเปลืองแรงงานและค่อนข้างลงทุนมาก  เป็นราเสียง่ายเมื่อมีการเปิดใช้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

📌ลงพื้นที่ติดต่อ ประสานงานกับทาง อบต. และ กลุ่มทอผ้าไหม
– เรื่องจัดสถานที่อบรม
– เรื่องศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าไหม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
     กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์เล่าเรื่องท้องถิ่น” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📌ลงพื้นที่จัดเตรียม รวบรวมเอกสาร และเขียนเอกสาร เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหม

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนธันวาคม 2564 คณะทีมงานผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

มีแผนการดำเนินงานดังนี้

1. ประชุมสรุปการทำงานและวางแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เดือนธันวาคม โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล การจัดกิจกรรม One Day Trip การพัฒนาตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook อย่างต่อเนื่อง และสรุปแผนการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ

2. ประชุมวางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือบ้านโนนสะอาด และจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การย้อมสีธรรมชาติประจำตำบล

3. จัดกิจกรรม One Day Trip โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

4. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ และคืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู