1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และบ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านสวายสอ บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม บ้านโนนเจริญ และบ้านแคนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2  บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 และ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01-(1)

          วันที่ 22 มีนาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานเข้าพบผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่

          วันที่ 24 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงความถึงความต้องการและปัญหาในด้านการผลิตรวมไปถึงด้านการตลาดของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

          ช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมโดยแบ่งกลุ่มที่รับผิดชอบเพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเก็บข้อมูลและให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นจริงมากที่สุด ทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวายสอ หมู่ที่ 2 , บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 , บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 , บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 และ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้นำชุมชน

          ช่วงวันที่ 4-8 เมษายน 2564 ดำเนินการอบรมฝึกทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงิน

          ช่วงวันที่ 9-14 เมษายน 2564 ดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตรทักษะด้าน Social Literacy แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning) และ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Digital Literacy (TDGA e-Learning) ลงในระบบ U2T

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำกลุ่มวิสาหกิจ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้พอสมควร และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนเมษายน

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านสังคม เรียบร้อยครบทุกด้านตามจุดประสงค์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

          สรุปผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่หมู่บ้านพบว่า ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้าน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง หลังจากเว้นว่างจากการทำอาชีพหลัก ชาวบ้านจะหันมาทำอาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ (โค กระบือ ไก่) และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น และยังมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 กลุ่มคือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา อย่างไรก็ตาม พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม ยังคงมีปัญหาในการผลิต เช่น ต้นทุนสูง วัตถุดิบขาดแคลน และยังขาดความรู้ทางด้านการตลาด

ผลจากการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจ คือ บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงชาวบ้านบางท่านไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาเนื่องจากอากาศร้อน ทำให้การหายใจไม่สะดวก และยังมีการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          การลงพื้นที่เก็บข้อมูล พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ มีเพียงผู้สูงอายุที่อยู่บ้าน ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(1) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง และประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการลงพื้นที่สำรวจ ทำให้ยังไม่ไว้ใจในการให้ข้อมูล โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

          1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสานกับกลุ่มทีมงาน และหน่วยงานท้องถิ่น
          2.ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี และได้รับความรู้จากการอบรมพัฒนาทักษะ
          3.ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนและวิสาหกิจในแต่ละหมู่บ้าน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          การวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนพฤษภาคม 2564 ของทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ มีดังนี้
                    1) นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม ในเดือนมีนาคมนำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
                    2) จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
                    3) ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ
                    4) นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

วีดีโอการดำเนินงาน กลุ่ม AG01-(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ประจำเดือนเมษายน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู