1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. กลุ่ม AGO1(1) บทความผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ และบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่ม AGO1(1) บทความผลปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ และบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

                    ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์ แก้วคำภา นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เวลาปฏิบัติงาน ได้แก่ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนเจริญ
หมู่ที่ 10 บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 และบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 4 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01 (1)
          การดำเนินงานช่วงแรก
                    วันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มีการจัดประชุมออนไซต์ ณ อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ครั้ง ประชุมออนไลน์ จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

ภาพที่ 1 ภาพการจัดประชุมออนไซต์ ครั้งที่ 1 ณ อาคาร 20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพที่ 2 ภาพการจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 2

          การดำเนินงานช่วงที่ 2
                    วันที่ 7-19 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต.ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจในวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ พร้อมทีมงานสำรวจ ซึ่งได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านแคนเจริญ
หมู่ที่ 17 และบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลทีมสำรวจของดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 90 ครัวเรือน และดิฉันได้รับผิดชอบดำเนินงานในส่วนของการกรอกแบบฟอร์ม 4 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล โดยใช้ข้อมูลจาก TPMAP และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ นอกจากนี้ยังได้ร่วมประสานงานระหว่างทีมอาจารย์ประจำหลักสูตร กับทีมงานในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น


ภาพที่ 3 ภาพการดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายพร้อมทีมสำรวจ


ภาพที่ 4 ภาพการดำเนินงานการเขียนบทความประจำเดือนกุมภาพันธ์

                    ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปเรียนรู้การฝึกทักษะ 4 ด้านส่วนหนึ่งแล้ว เช่น การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ และมีแผนการดำเนินงานต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป ภายใน 3 เดือน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้าน AG01 (1)
                    สรุปผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และทำไร่อ้อย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตตามฤดูกาลแล้ว ชาวบ้านจะเว้นว่างจากการทำอาชีพหลักและหันมาทำอาชีพเสริม ซึ่งอาชีพเสริมในชุมชนที่พบเห็นจากการสำรวจ คือ การเลี้ยงสัตว์ (โค สุกร ไก่) การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น
                    จากการลงพื้นที่สำรวจในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 พบว่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ในขณะที่ดิฉันเดินสำรวจ พบคุณยายกำลังทำสายประคดจากไหม และฝ้าย จากการสอบถามคุณยายอุบล ทราบว่า ท่านทำเพื่อถวายพระสงฆ์ในงานบุญสำคัญของชุมชน ซึ่งท่านได้ทำมานานแล้ว และได้มีเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวเดียวกันแวะเวียนมาช่วยอยู่เสมอ และใกล้ ๆ กันนั้น มีการทอผ้าไหม โดยผลผลิตที่ได้ชาวบ้านลงมือทำเองตั้งแต่กรรมวิธีแรก ตั้งแต่การเลี้ยงไหม การสาวไหม ไปจนถึงการทอผ้าไหม จากการสอบถามทราบว่า ทำเพื่อใช้สอยเองในครอบครัว และจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจบ้างเป็นบางครั้ง ในการสำรวจหมู่บ้านแคนเจริญครั้งนี้ ดิฉันมีสิ่งที่ประทับใจ คือ ไม่ว่าจะเข้าไปสอบถามชาวบ้านท่านใด ก็จะได้รับรอยยิ้มและการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอ รวมทั้งมีคุณตาคุณยายกล่าวให้กำลังใจและอวยพร ทำให้ทีมสำรวจมีรอยยิ้มและกำลังใจในการสำรวจต่อไป


ภาพที่ 5 ภาพคุณยายอุบลกำลังทำสายประคดจากไหม

ภาพที่ 6 ภาพการดำเนินการลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19  AG01 (1)
                    ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่ดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติการสำรวจ คือ บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงชาวบ้านบางท่านไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยได้ตลอดเวลาเนื่องจากอากาศร้อน ทำให้การหายใจไม่สะดวก ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป


ภาพที่ 7 การดำเนินงานลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง ทีมงานสำรวจทุกคนสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา AG01 (1)
          ปัญหาด้านเวลาในการทำงาน
                    การทำงานในช่วงแรกไม่สามารถลงพื้นที่สำรวจได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ปิดภาคการศึกษา ในเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์-ศุกร์ ยังคงต้องทำหน้าที่นักศึกษาอยู่ จึงทำให้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการทำงาน และได้ปรึกษากับสมาชิกในทีมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ได้ผลสรุปว่า จะมอบหมายให้นักศึกษาทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการประสานงานระหว่างทีมอาจารย์ประจำหลักสูตร กับทีมงานในพื้นที่


ภาพที่ 8 ภาพการดำเนินการกรอกแบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล

          ปัญหาด้านการลงพื้นที่สำรวจ
                    การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง และประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจจุดประสงค์ในการลงพื้นที่สำรวจ ทำให้ยังไม่ไว้ใจในการให้ข้อมูล โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงจุดประสงค์ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล และนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


ภาพที่ 9 ภาพการดำเนินการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่ขณะลงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

แผนการในการดำเนินงานต่อไป AG01 (1)
                    ทีม AG01 (1) ตำบลตูมใหญ่ มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

วีดีโอการดำเนินงาน กลุ่ม AG01-(1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู