กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด และลงพื้นที่ทำความดี จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

     

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

       ในช่วงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

       ในช่วงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านโนนสะอาด พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

       และได้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว(U2t) ที่บ้านโศกดินแดง หมู่ 8 และบ้านโคกพงาด หมู่ 9

ภาพที่ 1 การเข้าร่วมประชุ่มออนไลน์

ภาพที่ 2 พัฒนาและทำความสะอาดวัด

ภาพที่ 3 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านโคกพงาด

ภาพที่ 4 สัมภาษณ์ อ.ส.ม บ้านโศกดินแดง

 

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

       จากการสอบถาม ผู้ใหญ่บ้าน นายนิติพงษ์ มนต์ไธสง ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้ให้ความรู้จากการสอบถามว่าโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไร และได้เริ่มก่อตั้งกลุ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 สมาชิกในกลุ่มมี 55 คน จำนวนแปลงผักมีทั้งหมด 13 ไร่ ความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร แบ่งกันคนละ 1 งาน เก็บค่าบำรุง คนละ 100 บาท/ปี ค่าน้ำมันปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ 100 บาท ในการปลูกผัก มีการเก็บเมล็ดพันธ์ุเองเเละซื้อมาจากตลาดแต่ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มก็ซื้อมาจากตลาด ปลูกผักหลายชนิดและมีระยะเวลาในการปลูกผัก  ดังนี้ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มะเขือพวง มะเขือเทศ พริก มะละกอ ถั่วฝักยาว ใช้ระยะเวลาในการปลูก  2 เดือน  แตงกวา คะน้า สลัด ผักชีจีน ผักชีลาว ขึ้นฉ่าย หัวไชเท้า กวางตุ้ง เรดิช ใช้ระยะเวลาในการปลูก 45 วัน ผักบุ้ง ใช้ระยะเวลาในการปลูก 15 วัน มีแหล่งรองรับซื้อ มีออเดอร์มาจากส่วนกลาง แต่ว่าไม่สามารถทำผลผลิตให้ได้เนื่องจากปัจจัยในการผลิตไม่เพียงพอ น้ำไม่เพียงพอและพื้นในการปลูกไม่ได้ใหญ่พอ และถ้าขายส่งให้เขาจะต้องทำทั้งปีแต่ว่ากลุ่มนี้ทำแค่ฤดูหลังเก็บเกี่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม จึงขายได้เฉพาะในหมู่บ้านเเละอาจจะมีพ่อค้าขายผักมารับซื้อบ้าง ส่วนแปลงผักที่ปลูกแบบขั้นบันได รอบหนองน้ำหนองสระ ความกว้างประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร แบ่งทำคนละ 1 งานเช่นกัน มีการเตรียมแปลงผักจะเตรียมพร้อมกันส่วนเมล็ดพันธุ์จะเก็บเมล็ดพันธุ์เองและซื้อจากตลาด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะซื้อเมล็ดพันธุ์เองรวมไปถึงการทำน้ำหมักเองไว้เพื่อฉีดน้ำหมักและกากน้ำตาลทำให้ผักกรอบและอยู่ได้นาน และทำให้ผักสวยขึ้นด้วย

ภาพที่ 5 แปลงผักปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้การทำน้ำหมักที่ปลอดสารพิษ

2.ได้เรียนรู้การแบ่งพื้นที่อย่างเท่าเทียมกันไม่มีการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน

3.ได้เรียนรู้ความสามัคคีกันในชุมชน

 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

       ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มิถุนายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว(U2t) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู