1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

บทความประจำเดือนมิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์และยกระดับสินค้า OTOP

       กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ประจำเดือนมิถุนายนกะผมและทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

       ช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2564 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน

                                  ภาพที่ 1 การประชุมออนไลน์

      

       วันที่ 26 พ.ค. 2564 ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดและมอบแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยที่โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

           ภาพที่ 2.1 การพัฒนาโรงเรียนวัดสระทอง

              ภาพที่ 2.2 การพัฒนาโรงเรียนสระทอง

       วันที่ 31 พฤษภาคม ได้มีการลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี ทางทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญจึงเลือกเป็นโรงเรียนแห่งนี้พร้อมกับมอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทางโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

        ภาพที่ 3.1 พัฒนาโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

           ภาพที่ 3.2 พัฒนาโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

          ภาพที่ 3.3 พัฒนาโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

      วันที่ 11 มิ.ย. 2564 ได้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ เกี่ยวกับการทอผ้าไหมที่บ้านโนนตะคร้อ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้มาให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านที่ทอผ้าไหม ในการอบรมจะมีให้ชาวบ้านทำแบบทดสอบก่อนเเละหลังอบรมเพื่อประเมินความรู้ที่ได้รับหลังจากอบรมด้วย  

             ภาพที่ 4.1 ให้ความรู้กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม

             ภาพที่ 4.2 ให้ความรู้กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม

           ภาพที่ 4.3 ให้ความรู้กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม

ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

      ชุมชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะมี อสม.ประจำหมู่บ้านคอยให้คำแนะนำให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์และอัพเดทข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับจำนวนการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้น-ลดลงของผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นประจำทุกวัน

       ดังนั้น การลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังทีมแพทย์ อสม.ประจำตำบลจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์และแมส ก่อนการเริ่มอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

  ภาพที่ 5.1 มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

    ภาพที่ 5.2 มอบแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนวัดสระทอง

แนวทางแก้ไข     

       ทางทีมงานจะไปศึกษาข้อมูล หาความรู้ ทําความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนพร้อมเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง แนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีน ให้ชุมชนมีความรู้ในการตัดสินใจที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงทําการลงพื้นที่ สํารวจ คนที่อยู่กลุ่มเสี่ยง อีกทั้งอํานวยความสะดวกให้พี่น้องชุมชนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

แผนการดำเนินงานต่อไป

       ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2564 โดยจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP อีกครั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิ้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู