รายงานผลปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

          โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาลวดลายที่หลากหลาย ลายโดดเด่น หรือให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเดียวกันที่สามารถหาได้ง่าย ต้นทุนต่ำ นั่นก็คือ ต้นกกต้นไหล มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบและมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ทางทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการอบรม ให้องค์ความรู้แก่ชาวบ้านที่ให้ความสนใจอยากสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จะช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริม หรือบางคนอาจจะทำเป็นอาชีพหลัก สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ทางทีมผู้ปฏิบัติพร้อมด้วยทางมหาวิทยาลัยพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย

อื่นๆ

เมนู