1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

         ดิฉันนางสาวนารีรัตน์ ดวงนิล ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน โดยปฏิบัติงานประจำวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 3  บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4  บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14  และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำการ กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของบ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14  ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01 (1)

          ในช่วงวันที่ 22 มีนาคม 2564   ทางทีมงาม AG01 (1) เข้าพบผู้ใหญ่บ้านเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่

          ในช่วงวันที่  24 มีนาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและทีมงาม AG01 (1) ลงพื้นที่ดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงความถึงความต้องการและปัญหาในด้านการผลิตรวมไปถึงด้านการตลาดของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

          ในช่วงวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 ทีมงาม AG01 (1) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้เกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน

          ในช่วงวันที่  4-8 เมษายน 2564 กรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19

          ในช่วงวันที่ 9-16 อบรมฝึกทักษะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล ด้านสังคม ด้านการเงิน

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ดำเนินการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ การเงิน สังคม และดิจิทัล ครบ 100% พร้อมทั้งรายงานผลแบบฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตรทักษะด้านต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง
4 หมู่บ้าน

          จากข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 ในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่อ้อย โดยการทำนาส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่ได้มีการจัดจำหน่าย ส่วนการทำไร่อ้อยจะผลิตเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นหลัก เนื่องจากมีการทำสัญญาผูกขาดผลผลิตอ้อย เพื่อกู้เงินทุน และวัตถุดิบในการผลิต เช่น พันธุ์อ้อย และปุ๋ย จากโรงงานดังกล่าว อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หนูพุก เป็นต้น การทอเสื่อ การสานแห การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและความเสื่อมโทรมของทัศนียภาพในชุมชน ปัญหาการมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอบริเวณถนนในชุมชนก่อให้เกิดความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรในเวลากลางคืน และปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของระบบน้ำประปาที่ใช้อุปโภคในชุมชน เช่น น้ำประปาขุ่น มีกลิ่น และมีสีเหลือง เป็นต้น สร้างความรำคาญใจ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้น้ำประปาที่ไม่สะอาดให้กับคนในชุมชน

          ในส่วนของการเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนประจำเดือนเมษายน มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 3 กลุ่มคือ ลอยสนั่นกล้วยฉาบ บ้านใหม่เจริญสุข กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย บ้านตูมน้อย และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนแปรรูปอาหาร บ้านหนองบัวพัฒนา พบว่าทั้ง 3 กลุ่ม ยังคงมีปัญหาในการผลิต เช่น ต้นทุนสูง วัตถุดิบขาดแคลน และยังขาดความรู้ทางด้านการตลาด


ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนต่างทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การสังเกตบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อโควิด 19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน 2564 นี้มีปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน คือ ปัญหาเดี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ละรอกใหม่ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการลงพื้นที่และการจัดอบรมให้กับชุมชน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงาน

          สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้ คือ การปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทของชุมชน และวิสาหกิจชุมชนในตำบลตูมใหญ่ และได้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการฝึกทักษะออนไลน์

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป ดังนี้

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน มีนาคม นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณา

วิดิโอผลการปฏิบัตงานของกลุ่ม AG01 (1) ตำบลตูมใหญ่ ประจำเดือนเมษายน 2564

อื่นๆ

เมนู