1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวนารีรัตน์ ดวงนิล ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน โดยปฏิบัติงานประจำวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 3  บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่ 4  บ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14  และบ้านใหม่เจริญสุข หมู่ที่ 19  ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 4 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 แบบฟอร์ม 05 รายงานสถานภาพตำบล แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01 (1)

          ในช่วงวันที่ 6 มีนาคม 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 ร่วมกันประชุมวางแผนงานสำหรับเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน และนำเสนอความคืบหน้าของการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และมีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อฟังการชี้แจงโครงการเพิ่มเติม การเตรียมส่งรายงานการปฏิบัติงาน และการเตรียมนำเสนอความคืบหน้าในการทำงานของกลุ่มต่อที่ประชุมครั้งถัดไป

          ในช่วงวันที่ 7-20 มีนาคม 2564 ทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01, 02, และ 06 เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมาย คือ การเก็บข้อมูลจากชุมชนให้ครบร้อยเปอร์เซ็น หรือให้ได้จำนวนใกล้เคียงมากที่สุด รวมทั้งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนของชุมชนต่าง ๆ ในตำบลด้วย ซึ่งดิฉันเข้าร่วมการปฏิบัติงานโดยการกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 01, 02, และ 06 ที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากบ้านกระทุ่มนอก หมู่ที่ 14 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เข้าสู่ระบบของโครงการ  ดิฉันกรอกข้อมูลเพิ่มได้ประมาณ 112 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ สรุปผล และวางแผนการทำงานครั้งถัดไปร่วมกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 และทีมงานคนอื่น ๆ ในช่วงปลายเดือนมีนาคม

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าไปศึกษาเรียนรู้ระบบการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เพื่อวางแผนการฝึกทักษะภายในระยะ 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันดิฉันได้ดำเนินการอบรมทักษะแล้วเสร็จ 1 ด้าน คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ครบหลักสูตรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง
4 หมู่บ้าน

          ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชนโดยส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ทำไร่อ้อย โดยการทำนาส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนไม่ได้มีการจัดจำหน่าย ส่วนการทำไร่อ้อยจะผลิตเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์เป็นหลัก เนื่องจากมีการทำสัญญาผูกขาดผลผลิตอ้อย เพื่อกู้เงินทุน และวัตถุดิบในการผลิต เช่น พันธุ์อ้อย และปุ๋ย จากโรงงานดังกล่าว อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หนูพุก เป็นต้น การทอเสื่อ การสานแห การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น

          แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนยังคงประสบปัญหาในด้านการจัดการขยะ ทำให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและความเสื่อมโทรมของทัศนียภาพในชุมชน ปัญหาการมีไฟส่องสว่างไม่เพียงพอบริเวณถนนในชุมชนก่อให้เกิดความยากลำบากและความไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรในเวลากลางคืน และปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดของระบบน้ำประปาที่ใช้อุปโภคในชุมชน เช่น น้ำประปาขุ่น มีกลิ่น และมีสีเหลือง เป็นต้น สร้างความรำคาญใจ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้น้ำประปาที่ไม่สะอาดให้กับคนในชุมชน

          ในส่วนของการเก็บข้อมูลวิสาหกิจชุมชนประจำเดือนมีนาคม พบว่า ในตำบลตูมใหญ่มีวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรที่ยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหลายแห่ง โดยเป้าหมายของเดือนมีนาคมเป็นการลงพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อบ้านหนองดุม,  วิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าอาหารสัตว์ มีกิจกรรมที่ทำคือ การปลูกหญ้าเนเปียร์,  วิสาหกิจกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพสวายสอ-โคกสำราญ,  และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ บ้านหนองไผ่ดง มีกิจกรรมที่ทำ เช่น การเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง การปลูกมะนาว การเลี้ยงปลา และการเลี้ยงโคเนื้อ เป็นต้น ในส่วนของสินค้าโอทอป (OTOP)ของชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้า, กลุ่มการแปลรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น น้ำพริก แหนมหมู กล้วยฉาบ เป็นต้น, และกลุ่มหัตถกรรมและจักสาน เช่น ทอเสื่อกก สานตระกร้า เป็นต้น


ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทั้ง 4 ชุมชนต่างทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย การสังเกตบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เป็นต้น  แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งง่ายต่อการติดเชื้อโควิด 19 และการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการปฏิบัติงานในช่วงเดือนมีนาคม 2564 นี้มีปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน 1 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านเวลาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากดิฉันเป็นทีมงานประเภทนักศึกษา และระยะเวลาตั้งแต่ช่วงปลายปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเป็นช่วงการสอบปลายภาคของมหาวิทยาลัย ซึ่งดิฉันต้องเตรียมตัวสอบและเข้าสอบ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมการลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคมร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ได้ โดยดิฉันได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการประสานไปยังอาจารย์และทีมงานในกลุ่ม AG01(1) เพื่อแจ้งให้ทราบ และขอรับงานที่นอกเหนือจากการลงพื้นที่มาทำเพื่อชดเชยเพิ่มเติม

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

          ทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนเมษายน 2564 ดังนี้

        วัน เดือน ปี                                       การปฏิบัติงาน
วันที่ 1-6 เมษายน 2564 นำข้อมูลที่ได้จากเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชนชน
วันที่ 7-8 เมษายน 2564 นำข้อมูลความต้องการที่ได้ มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ และนำเสนอโครงการต่อ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อพิจารณา
วันที่ 9 เมษยน 2564 จัดอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
วันที่ 10-15 เมษยน 2564 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมทีมงานเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ชี้แจงการโครงการ เขียนบทความ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
วันที่ 23 เมษยน 2564 จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมการจดทะเบียนตราสินค้า

วิดิโอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม AG01 (1) ตำบลตูมใหญ่ ประจำเดือนมีนาคม 2564

อื่นๆ

เมนู