1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)เรื่องสถานการณ์โควิด-19 และอบรมการทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(2)เรื่องสถานการณ์โควิด-19 และอบรมการทอผ้าไหม ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

          กระผม นายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเดือนนี้กระผมเเละทีมงานได้รับมอบหมายงานให้จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงเเละจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า O-TOP

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

       ในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 64 ประชุมออนไลน์กับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 และกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP

       วันที่ 25 พฤษภาคมจัดโครงการอบรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้มีประชาชนจากตำบลบ้านคูเข้าร่วมโครงการประมาณ 50 คน ในการอบรมได้มีการปรึกษาเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู เพื่อพัฒนายกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และได้มีการให้ความรู้เรื่องของการฉีดวัคซีนของโรคระบาดโควิด 19 โดยมีคุณหมอจากโรงพยาบาลนาโพธิ์มาให้ความรู้ที่ถูกต้อง

     

      วันที่ 26 พฤษภาคม จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนตามหลัก 5 ส. ภายในบริเวณโรงเรียนวัดสระทอง  โดยกิจกรรมได้ทำความสะอาดบริเวณห้องอาหาร และห้องประชุมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากคณะครูและตัวแทนโรงเรียนเป็นอย่างดี หลังจากการทำความสะอาดเสร็จทางทีมงานยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้แก่โรงเรียน เพื่อส่งต่อให้เด็กๆได้ใช้เมื่อเปิดภาคเรียนต่อไป

   

     วันที่ 31 พฤษภาคม จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ทางทีมงานได้เลือกโรงเรียนอมรสิริสามัคคี เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังอยู่ในช่วงเตรียมการก่อนเปิดเรียน ทางทีมงานจึงจัดกิจกรรมทำความสะอาดในพื้นที่โรงเรียนตามหลัก 5 ส. โดยเน้นบริเวณโรงอาหาร ห้องน้ำ ถนน เพื่อให้โรงเรียนเกิดความสะอาด และได้มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้ทางโรงเรียนได้ใช้ในช่วงเปิดเทอมอีกด้วย

     วันที่ 11 มิถุนายน จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอผ้าไหม ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนตะคร้อ มีประชาชนจากบ้านโนนตะคร้อ โนนสะอาด และบ้านโคกเมฆซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีกลุ่มการทอผ้าไหมเพื่อการค้าเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผลตอบรับที่ดีจากประชาชนและจะมีการจัดกิจกรรมอบรมอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้

   

ผลการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

         เนื่องจากโรคระบาดโควิด 19 ที่ระบาดในไทยมีผลกระทบกับทุกอาชีพ ทุกครัวเรือน ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคระบาดนี้ มีการรับมือ การป้องกันตัวเอง การหาความรู้อัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ ประชาชนมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเข้าสู่ที่ชุมชน มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างไม่รวมกลุ่มกันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค

         ดังนั้น การลงพื้นที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่เสี่ยงและจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรต่างตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ทางทีมงานได้ประสานงานไปยังทีมแพทย์ อสม.ประจำตำบลจัดเตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ก่อนการเริ่มอบรมทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้ร่วมอบรมให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคระบาดให้น้อยที่สุด

แผนการดำเนินงานต่อไป

       ทีมงานได้มีแผนการดำเนินงานโดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการวางแผนจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเรื่องการทอผ้าไหมให้แก่ประชาชนในวันที่ 9 กรกฎาคม เพื่อเป็นการให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพของประชาชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู