รายงานผลปฏิบัติการเดือนกุมภาพันธ์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ในสัปดาห์แรก มีการนัดประชุมกันกับทีมงาน วางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน เข้าพบและพูดคุยกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ เกี่ยวกับรายละเอียดและจุดประสงค์ของการทำโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบเบื้องต้นและส่งหนังสือเพื่อขออนุญาตลงสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลพรสำราญ

 

สัปดาห์ที่สอง

(ระยะแรก) ออกเดินทางส่งหนังสือให้กับผู้นำชุมชน ขออนุญาตลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในชุมชุน ทั้ง 19 หมู่บ้าน ของตำบลพรสำราญ เพื่อให้ทางผู้นำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบ และเพื่อให้ชาวบ้านให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

 

(ระยะสอง) ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน ทำการสำรวจพื้นที่ในชุมชนและสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (02)

 

จากการได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของคนในชุมชน โดยสำรวจพื้นที่ในชุมชนที่ได้รับผิดชอบและสอบถามข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่หมู่บ้านหนองขวางใหญ่ หนองขวางน้อย จังหัน หนองดุมน้อย สระปะคำ สระบัว พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตรที่พบมากคือ ทำนาและปลูกอ้อย ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ร้อยละที่ได้จากผลผลิตต่ำเมื่อหักลบกับต้นทุนการผลิต ขาดแคลนน้ำ เด็กวัยรุ่นติดยาเสพติด

 

ส่วนในการสำรวจผลกระทบจาก covid-19 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโรคระบาด และปฏิบัติตามแนวป้องกัน covid-19 ได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้ดิฉันและทีมงาน จะดำเนินการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคนในชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบลพรสำราญต่อไป เก็บรวบรวมข้อมูลมาประเมินภาพรวมของชุมชนและตำบล เพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู