ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และระบบจัดเก็บข้อมูล U2T เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2T)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

      ช่วงวันที่ 19 พ.ค.-19 มิ.ย. ได้ทำการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน มีการประชุมออนไลน์กับอาจารย์ และประชุมกับทีมงานเพื่อวางแผนในการทำงาน
      วันที่ 24-26 ได้ทำการจัดเตรียมพื้นที่และได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของไวรัสโควิด-19 ที่อบต.บ้านคู และได้ไปลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนวัดสระทองพร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สายคล้องแมส และหน้ากากอนามัย
      วันที่ 31 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนอมรสิริสามัคคีและโรงเรียนวัดสระทอง
      วันที่ 11 ได้ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหม

       

                                             ภาพที่ 1-2 ประชุมกับทีมงานเพื่อวางแผนในการทำงาน

     

     

     ภาพที่ 3-6 จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของไวรัสโควิด-19 ที่อบต.บ้านคู

     

     

     ภาพที่ 7-10 ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนวัดสระทองพร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สายคล้องแมส และหน้ากากอนามัย

     

      

      ภาพที่ 11-14 ลงพื้นที่ทำความสะอาดโรงเรียนอมรสิริสามัคคี และได้มอบเจลแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนอมรสิริสามัคคี

      

      

      

         ภาพที่ 15-20 ลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับการทอผ้าไหม

การสำรวจสถานการณ์ของโควิด-19
พบว่าชาวบ้านมีความรู้และทราบข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีซึ่งมีผู้นำชุมชนและ อสม.หมู่บ้าน คอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร
ตอนนี้ชาวบ้านกังวลเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19เป็นอย่างมาก เพราะส่วนใหญ่จะเห็นในโชเชียลในเรื่องผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางทีมอสม.และทีมงาน AG01(2) ต้องหาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับผลข้างเคียงและข้อดีของวัคซีนแล้วนำมาชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับรู้ในข้อเท็จจริง ส่วนคนไหนที่มีโรคประจำตัวหรือต้องกินยาประจำทีมงานก็แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนว่าถ้าฉีดจะเป็นอัตรายหรือมีผลข้างเคียงอย่างไร ก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนทางอสม.หรือผู้นำชุมชนจะแจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนจะไปฉีดวัคซีน และหลังฉีดเสร็จต้องทำยังไง การฉีดวัคซีนจะมีทีมหมอ พยาบาล และอสม.ดูแลอย่างใกล้ชิด คอยดูอาการไปจนกว่าจะฉีดจนครบ 2 โดส หรือจนแน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงเกิดขึ้น ในทั้งนี้ทางทีมงานก็เชิญชวนให้ชาวบ้านฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อสุขภาพของชาวบ้านเอง

ปัญหาที่พบ
      1.ชาวบ้านกังวลในผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
      2.ชาวบ้านส่วนน้อยจะไม่ทราบว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อน-หลังฉีดวัคซีน
      3.ชาวบ้านไม่มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัคซีน

แนวทางการแก้ปัญหา
      1.ทีมงานร่วมกับอสม.เข้าไปให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
      2.หาข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับผลข้างเคียงหรือกลุ่มเสี่ยงในการฉีดวัคซีนไปแจ้งให้กับชาวบ้านได้ทราบ
      3.หาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนว่าควรเตรียมตัวอย่างไร

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1.ได้ทราบถึงผลข้างเคียงของวัคซีนแต่ละตัว
2.ได้รู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวหรือการเตรีมตัวก่อน-หลัง ฉีดวัคซีน
3.ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

แผนปฏิบัติงานต่อไป
      ทีม AG01(2) มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ กรกฎาคม 2​564 โดย​ทําการ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

 

อื่นๆ

เมนู