นางสาวปาลิตา  เดิมทำรัมย์

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

การลงพื้นที่ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ตำบลพรสำราญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องใช้เวลาในการเจาะลึกลงพื้นที่พบปะชาวบ้านอย่างเข้มข้น เนื่องด้วยวิถีชีวิตของชาวตำบลพรสำราญส่วนมาก จะเป็นอาชีพรับจ้าง หาเช้ากินค่ำ กลุ่มทีมงานลงพื้นที่ได้เข้าไปสอบถามกลุ่มผู้รับจ้าง และได้สอบถามรายได้ ในแต่ละวันนั้น จะได้วันละประมาณ 200 – 300 บาทต่อวัน ส่วนมากจะเป็นการ รับจ้างปลูกมันสำปะหลัง รับจ้างกู้มันสำปะหลัง  รับจ้างปลูกอ้อย รับจ้างตัดอ้อย เป็นต้น

ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่สามารถใช้แรงงานหนักๆได้ จะเป็นการรับจ้างทำวิกผมทอมือ วิกผมทอมือ คือ การใช้ฝีมือชาวบ้าน นำเส้นผมมาถักด้วยมือ เส้นต่อเส้น ลงบนหนังเทียม หรือ วัสดุที่เหมือน หนังเทียม ที่คัดสรรค์ มาเพื่อทำวิกผม โดยตรง หรือเรียกว่า วิกผมแท้มีหนังศรีษะ เพราะสามารถทำได้ที่บ้าน ซึ่งการทำวิกผมทอมือนี้ จะเป็นการเหมาแล้วแต่นายจ้างจะสั่งทำในแต่ละแบบ

ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้ง ทีมงานจะมีความเหนื่อยและความสนุกคู่กันไป เพราะลงไปพบปะชาวบ้านที่กำลังทำงานจริง ผลตอบรับที่ได้นั้นคุ้มค่ากับการทำงานเป็นอย่างมาก ชาวบ้านให้ความต้อนรับและให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่สำรวจเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู