รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวปาลิตา เดิมทำรัมย์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและบูรณาการรายตำบล ซึ่งเป็นโครงการของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อพัฒนาตำบลให้เข้าสู่โลกยุคที่มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกระดับสินค้าในชุมชนให้เข้าสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถขยายการส่งออกสินค้าจากที่จำหน่ายแค่ในชุมชนขยายออกไปสู่แหล่งจำหน่ายนอกชุมชนตลอดจนทั้งภายในประเทศหรืออาจมีการส่งออกขายต่างประเทศได้ในอนาคต และเพื่อพัฒนาสัมมาชีพให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหรือกลุ่มผู้ว่างงานให้มีรายได้ใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ดำเนินตามโครงการนี้

ภูมิปัญญาการทอเสื่อของชาวบ้าน

 

               ภูมิปัญญาการทอเสื่อของชาวบ้านที่ผลิตในชุมชนนั้น ใช้วัสดุที่หาได้ตามชุมชนซึ่งก็คือ ต้นกก ต้นไหล เสื่อที่ชาวบ้านทอนั้นเป็นเพียงเสื่อลวดลายทั่ว ๆ ไป มีลวดลายไม่หลากหลาย ชาวบ้านนิยมทอเสื่อมาใช้งานแค่ปูนั่ง รองนั่ง เท่านั้น เมื่อการใช้งานน้อยก็ทำให้มีความต้องการน้อย จึงทำให้ขายไม่ค่อยได้ ส่วนมากจะทอใช้เองและแจกญาติพี่น้อง ชาวบ้านกลุ่มผู้ทอเสื่อจึงอยากให้มีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาลวดลาย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

(ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกก)

          ส่วนของแผนปฏิบัติงานต่อไป จะมีการปรับรูปแบบการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่อย่างใกล้ชิด

 

อื่นๆ

เมนู