1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

               ดิฉัน นางสาวพรรณิภา หิรัญโท ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดและสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มที่หน่าวยงานหลักกำหนดมา ฟอร์มเก็บข้อมูลใบประกาศนียบัตร ทักษะด้าน Social Literacy  แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Financial Literacy (SET e-Learning) และ แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทักษะทาง Digital Literacy (TDGA e-Learning)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์            

          ในช่วงวันที่ 22  เมษายน 2564 เข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมเพื่อติดตามงานและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในระยะถัดไปเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยทำการประชุมผ่านระบบออนไลน์

          ในช่วงวันที่ 23 เมษายน 2564  คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน อบต. ตูมใหญ่ เพื่อจัดเตรียมป้ายชื่อไว้เพื่อติดต้นไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          ในช่วงวันที่ 25-30 เมษายน 2564 เข้าไปฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ และกรอกแบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

           ในช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวางแผนการทำง่นให้เป็นระบบมากขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายงานให้ไปสำรวจข้อมูลเพื่อนำมากรอกในระบบออนไลน์เพิ่มเติมอีกด้วย

          ในช่วงวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด และสำรวจที่พัก/โรงเเรม

           ในช่วงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จัดทำเขียนบทความประจำเดือนพฤษภาคม

 

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ทุกหลักสูตรแล้ว

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

         จากหัวข้อที่ดิฉันไดรับมอบหมายในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มแบบใหม่ในหัวข้อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด และสำรวจที่พักหรือโรงเเรมของตำบลตูมใหญ่ ผลพบว่า ผู้ที่ย้ายกลับมาอยู่บ้านในสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่พบผู้ที่ย้ายกลับมา และสำหรับที่พักหรือโรงเเรม ในตำบลตูมใหญ่ก็ยังไม่มีหมู่บ้านใดที่มีที่พักที่เป็นโรงแรมหรือที่พักเลย และดิฉันได้ทำการลงพื้นที่จิตอาสาพัฒนาชุมชนร่วมกับคณะ อบต. ตูมใหญ่ ทำให้ทราบถึงป่าอนุรักษ์ในตำบลว่าปัจจุบันเหลือป่าไม้ไม่มากนักเนื่องจากการบุกรุกของชาวบ้านในพื้นที่ในอดีต ส่งผลให้ทาง อบต. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเกิดโครงการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดป้ายชื่อพันธุ์พืชร่วมกับ อบต. และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นบ้านตูมน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 26 ไร่  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดบ้านปะคำสำโรงและงานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟ (ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม) เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 จึงงดจัดงานในปีนี้

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19
             ผลจากการเก็บข้อมูลในเดือนพฤษภาคม  พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในระลอกนี้ และมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งในการระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกนี้มีผู้ที่เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้น ร้านค้าในชุมชนที่พบผู้ติดเชื้อก็มีการปิดร้านเป็นระยะเวลา 14 วัน และในชุมชนมีการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                       

            ในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนและสำรวจแบบฟอร์มที่ได้รับมอบหมาย พบปัญหาด้านการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด 2 ราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้การกรอกข้อมูลลงระบบยังไม่ครบ 100% ไม่ว่าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่                 

  • ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ
  • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่
  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด และได้ป้องกันตัวเองมากขึ้น

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

  • นำข้อมูลที่สำรวจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม เดือน กุมภาพันธ์-เมษายน นำมาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  • จัดอบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า
  • ทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ
  • นำเสนอโครงการต่อ อบต. ตูมใหญ่เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อื่นๆ

เมนู