1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) covid week กับ การยกระดับท่องเที่ยวในชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันนางสาวพรรณิภา  หิรัญโท ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในสัปดาห์ของ covid week พร้อมกับการรณรงค์การฉีดวัคซีนละให้ข้อมูลด้านวัคฉีดกับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยมีผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้อำนวยการสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นางสาวแพรวนภา แหวนมุข ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการลงชื่อรับวัคซีน และผลข้างเคียงในการรับวัคฉีด ทั้ง2 ครั้ง ทั้งการลงพื้นที่ของสัปดาห์ covid week ได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือกับทาง อบต. ตูมใหญ่ ในการประสานงานของการลงพื้นที่ และในสัปดาห์ของ covid week ได้สอดแทรกการสรุปงานของสำรวจการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

              ในช่วงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะทีมงานเพื่อให้เป็นระบบในการลงพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์

              ในช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่ที่ อบต. ตูมใหญ่ ระดมความคิดเกี่ยวกับการหาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในตำบล พร้อมอบรมเกี่ยวกับโควิด 19

              ในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เนื่องในสัปดาห์ของ covid week

               ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week เพิ่มเติม

              ในช่วงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

              ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะทีมงาน เพื่อสรุปงานใน 3 เดือนแรก พร้อมกับเตรียมงานในการอบรมการทอผ้าไทยของตำบลตูมใหญ่ในเดือนมิถุนายน ผ่านระบบออนไลน์

              ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่พร้อมด้วยคณะ อบต.ตูมใหญ่บ้างส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนใน อบต. ตูมใหญ่ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

              ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปงานพร้อมแบ่งงานให้แต่ละบุคคลทำ เพื่องานจะได้ดำเดินได้รวดเร็วขึ้น

              ในช่วงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้รวมกลุ่มเพื่อสรุปงานการท่องเที่ยวภายในตำบลตูมใหญ่

                ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน 2564 คณะทำงาน AG01(1) ได้ลงพื้นเพื่อสอบถามพร้อมกับสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจ กล้วยฉาบ กับ นางเล็ต เพิ่มเติม

                ในช่วงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จัดทำบทความประจำเดือนมิถุนายน

       ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการลงพื้นที่ 

เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะทำงานและผู้นำหมู่บ้านทั้ง 19 หมู่บ้านในตำบลตูมใหญ่เพื่อร่วมกันระดมความคิดเกี่ยวกับการหาจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในตำบล อบรมเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

อีกทั้งยังได้ลงพื้นที่เพื่อทำการพัฒนาความสะอาดของโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มและโรงเรียนบ้านสวายสอ เนื่องในสัปดาห์ของ covid week ทำให้ดิฉันก็ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนและได้รับการต้อนรับจากคณะคุณครูทั้งสองโรงเรียนเป็นอย่างดี

และดิฉันได้ทำการลงพื้นที่ที่ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อพัฒนาชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯต่อจากเดือนที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้ทราบถึงพันธ์ไม้ชนิดต่างๆเยอะขึ้นได้ฝึกใช้การกรอกข้อมูลหาพิกัดเพื่อปักหมุดต้นไม้แต่ละต้นผ่านระบบออนไลน์ และได้ร่วมกันทำงานกับคณะทำงานได้เป็นระบบมากขึ้นทำให้การลงพื้นที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นภารกิจรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยลงกว่าการลงพื้นที่ครั้งที่ผ่านมา

         

               ผลการสำรวจโควิด-19
          ผลจากการเก็บข้อมูลในมิถุนายน พบว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในระลอกที่ 3 มีผู้ติดเชื้อ 2 ราย ในตำบลตูมใหญ่ ซึ่งทุกชุมชนในตำบลตูมใหญ่ก็ได้ทราบกันเป็นอย่างดีว่าในตำบลมีผู้ติดเชื้อ จึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันป้องกันตัวเองกันมากขึ้น ร้านค้าหลายแห่งในชุมชนปิดตัวลงเป็นระยะเวลา 14 วัน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่มีผู้ติดเชื่อเพิ่มส่งผลให้คนในพื้นที่เริ่มคลายอาการหวาดกลัวและกล้าที่จะออกมาซื้อของมากขึ้นและในปัจจุบัน ชาวบ้านเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปัจจุบันมากขึ้นแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

                ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา       

                      ในการลงพื้นที่สัปดาห์ covid week และสรุปการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่ ในส่วนสัปดาห์ covid week พบปัญหาด้านเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม่พอกับจำนวนคณะทำงาน  ทำให้คณะทำงานที่ลงพื้นที่ทำความสะอาดได้อย่างล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้เพราะบริเวณที่ลงพื้นที่มีฝุ่นและใบไม้ที่เกิดจากปิดเทอมของโรงเรียนเยอะ แต่คณะทำงานก็ได้ดำเนินการปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในสอบถามนำชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เกิดปัญหาบางหมู่บ้าน เพราะผู้นำชุมชนบางหมู่บ้านก็ไม่ได้มาให้ข้อมูลด้วยตนเองและบางท่านก็ไม่ใช่คนในพื้นที่โดยกำเนิด ทำให้ไม่ทราบรายละเอียดหมู่บ้านของตนเอง ทางคณะทำงาน  จึงได้สอบถามผู้ช่วยเพิ่มเติมหรือผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นในการให้ข้อมูลในแต่ละชุมชน

         สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่        

  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงสัปดาห์ covid week
  • ได้ทราบถึงผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
  • ได้เรียนรู้ถึงปัญหาการลงพื้นที่ในช่วงโควิดระบาด
  • ได้ทราบถึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ในตำบลตูมใหญ่
  • ได้ทราบถึงพันธ์ไม้ชนิดต่างๆเยอะขึ้น

          แผนการดำเนินงานต่อไป
           คณะทำงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564 ดังนี้
           – นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เพื่อพิจารณาการจัดอบรมผลิตภัณฑ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบและการทำผลิตภัณฑ์ขนมนางเล็ดโบราณ และยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านปะคำดง และบ้านหนองดุม
           – วันที่ 18 มิถุนายน 2564 อบรมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้ากล้วยฉาบและขนมนางเล็ดโบราณ ได้แก่ บ้านใหม่เจริญสุข บ้านโคกสำราญ และบ้านหนองดุม
          – วันที่ 25 มิถุนายน 2564 อบรมพัฒนาการยกระดับการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)
หมายเหตุ : แผนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

อื่นๆ

เมนู