ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเดือนกุมภาพันธ์

ระยะแรก ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานในโครงการได้มีการจัดประชุมกัน เพื่อวางแผนการทำงาน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่6 บ้านสำโรง หมู่15 บ้านหนองเสม็ด หมู่4 บ้านตะคร้อ หมู่3 บ้านหัวถนน หมู่10 บ้านหนองกุง หมู่5 บ้านพรสำราญ และหมู่12 บ้านผักกาดหญ้า เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของคนในชุมชนเกี่ยวกับ แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจชุมชนมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคนในชุมชน

กรอกข้อมูลการสำรวจลงระแบบ

หลังจากทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ ครบทั้ง ๗ หมู่บ้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งทำอาชีพหลักคือ การทำเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น และอาชีพเสริม ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหม และการทอเสื่อ ส่วนการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด 19 คนในชุมชนมีการป้องกันโรค โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมของคนหมู่มากที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคระบาด

การลงพื้นที่ในครั้งนี้คนในชุมชนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู