ผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมที่น่าสนใจในชุมชนตำบลพรสำราญ

ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม

          ผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมของเกษตรกรในชุมชนตำบลพรสำราญมีหลากหลายอย่างซึ่งในแต่ละพื้นที่มีผลิตภัณฑ์ในตำบลที่คล้ายคลึงกัน เช่น การทอเสื่อ การทอผ้าไหม การทำพวงหรีด และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละอาชีพในชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาอาชีพและทักษะใหม่ๆ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาสัมมาชีพของคนในชุมชน ผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมของเกษตรกรในชุมชนตำบลพรสำราญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์การทองเสื่อและการนำกกมาทำกระติ๊บข้าวส่วนอาชีพเสริมของเกษตรกรคือการเลี้ยงหนูและเลี้ยงจิ้งหรีด

(ผลิตภัณฑ์การทอเสื่อและกระติ๊บข้าว)

 

 

(การเลี้ยงหนูและเลี้ยงจิ้งหรีด)

อื่นๆ

เมนู