วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน

ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเดือนมีนาคม

การทอผ้าฝ้ายตีนแดง

วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านใน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะทำอาชีพการเกษตร เช่น ปลูกอ้อย ปลูกข้าว  และพืชผักสวนครัว เป็นต้น

การที่ชาวบ้านนิยมปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่เพราะมีโรงงานน้ำตาลรองรับในผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลพรสำราญ คือ โรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสะดวกแก่การนำผลผลิตไปจำหน่าย สำหรับการปลูกอ้อยจะทำในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคมและเว้นช่วงรอฝนตกลงมาเพื่อปลูกอีกช่วงเดือนมีนาคมและเก็บ เกี่ยวในช่วงเดือนมีนาคม ส่วนในการปลูกข้าวจะทำในช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม แล้วแต่สภาพพื้นที่และจะเก็บเกี่ยวประมานเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และพอหมดฤดูการเพราะปลูกชาวบ้านก็หันมาปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคและจำหน่ายในช่วงเวลาว่างจากการปลูกอ้อยและข้าวเพื่อมีรายได้เข้าครัวเรือนอีกทางหนึ่ง แต่บ้างคนก็ทำอาชีพเสริมแบบอื่นตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ทอเสื่อ ทอผ้าฝ้ายตีนแดง และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น

  การทอเสื่อ

อื่นๆ

เมนู