การพัฒนาผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน

ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนกรกฎาคม

ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงเดือนที่6 ได้มีการจัดกิจกรรมให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนสู่สินค้า OTOP โดยมี ดร. จารุณี ชัยโชติอนันต์ มาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาการผลิตภัณฑ์และได้พาคนในชุมชนลงมือปฏิบัติ การนำกกมาทำอาสนะและกระเป๋า เป็นต้น

ในการให้องค์ความรู้ในครั้งนี้คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและได้เข้าอบรมฟังการบรรยายเกี่ยวการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจะได้มีความรู้ในการนำวัสดุในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค้าและมีการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจากที่มีอยู่ในชุมชน

 

 

 

ผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู