บทความประจำเดือนกรกฎาคม

เรื่อง การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ข้าพเจ้านายรัตน์ภิรมย์ เดิมทำรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0

และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)

ประเภทบัณฑิตจบใหม่

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลกับชาวตำบลพรสำราญ ได้พบว่าชาวตำบลพรสำราญส่วนใหญ่จะมีการท่อเสื่อเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรชาวตำบลพรสำราญ

โดยโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เกษตรกรชาวตำบลพรสำราญได้รับองค์ความรู้จาก ดร. จารุณี ชัยโชติอนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ เทคนิคการย้อมสี และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรชาวตำบลพรสำราญให้ความสนใจเป็นอย่างมากจากโครงการนี้

เสื่อพับ

ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชนภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ เพื่อให้ชาวตำบลพรสำราญได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เกษตรกร อย่างเช่นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ หรือนำต้นกกมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวตำบลพรสำราญอีกด้วย

กระติ๊บข้าว

ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

อื่นๆ

เมนู