ดิฉัน นางศรัณย์พร  พลแสน ประชาชนทั่วไป  ต.บ้านคู  อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา  เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุข  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งก็จะมีมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้ทวีความรุนแรงมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน  การสวมหน้ากากอนามัย  การล้างมือบ่อย ๆ   สถานการณ์โควิด-19 ใน ต.บ้านคู  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์  ภายในตำบลมีความเสี่ยงต่ำ  จึงไม่พบปัญหามากนัก  ประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมดูแลต่าง ๆ ตามที่ภาครัฐได้ตั้งไว้  เช่น  หากมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นต้องแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อตรวจเช็คความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน  นอกจากนี้ในตำบลยังมีด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 ทุกหมู่บ้าน  มีการดูแลโดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน  นอกจากนี้ภายในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เป็นจำนวนมากแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในตำบลดีขึ้น  คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เชิญคุณหมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคู มาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ป้องกันโควิด-19 และการเตรียมความพร้อมของร่างกายที่จะรับการฉีดวัคซีน  โดยคุณหมอฉีดครบสองเข็มแล้วรับรองความปลอดภัย


ภาพที่ 1,2  มอบอุปกรณ์เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย

             ทางอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านคู ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนวัดสระทองและโรงเรียนอมรสิริสามัคคี  เพื่อเป็นการช่วยสร้างมาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลในตำบลบ้านคูให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19


ภาพที่ 3,4 กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน 

             มีกิจกรรมทำความดีทำความสะอาดโรงเรียนวัดสระทอง  โรงเรียนอมรสิริสามัคคีและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด


ภาพที่ 5,6 ภาพถ่ายการทำกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดสระทอง

             การดำเนินงานต่อไปในเดือนกรกฎาคม จะทำการจัดอบรมให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหม  กลุ่มแปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ พร้อมทั้งลงพื้นที่ทำการลงระบบ U2T

ภาพที่ 7 ประชุมร่วมกับอาจารย์และผู้นำชุมชน ณ อบต.บ้านคู

อื่นๆ

เมนู