ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา ญาณโกมุท ประเภทประชาชน ต.บัวทอง หลักสูตร: AG02-(01) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

……………………………………………………….

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พร้อมจดทะเบียนตราสินค้า

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2564

ณ องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

………………………………………………………..

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 

8.30 – 10.30 น. ภาคทฤษฏี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา

10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 –12.00 น. ภาคทฤษฏี การพัฒนาคุณภาพน้ำพริกเห็ด โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)

12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –14.30 น. เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริกโดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา

14.30 –14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำพริกโดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา (ต่อ)

16.00 -16.30 น. สรุปผลกิจกรรม

วันที่ 23 สิงหาคม 2564

8.00 – 8.30 น. ลงทะเบียน 

8.30 – 10.30 น. ภาคทฤษฏี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ  มุสิกา

10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

10.45 –12.00 น. ภาคทฤษฏี การออกแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทน้ำพริก โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา

12.00 – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –14.30 น. ภาคปฏิบัติ การระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา และอาจารย์จิรายุ มุสิกา

14.30 –14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 ภาคปฏิบัติการระดมความคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรอาจารย์ธนวรรณ มุสิกา และอาจารย์จิรายุ มุสิกา (ต่อ)

16.00 -16.30 น. สรุปผลกิจกรรมพร้อมปิดโครงการ

 🖌️🎨 …หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์…🎨🖌️

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นักออกแบบต้องคำนึงถึงศาสตร์และศิลปะ ที่ใช้สำหรับใช้ออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์หลักของบรรจุภัณฑ์ 2 ข้อคือ 

1.การออกแบบโครงบรรจุภัณฑ์

2.การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

(การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์)

1.ชนิดของวัตถุที่มีความเหมาะสมต้องการสินค้าได้ตลอดการวางขาย

2.รูปแบบกลมกลืนสอดคล้องกับสินค้า

 3.ขนาดพอดีและสามารถรับน้ำหนักสินค้าได้

 4.การขึ้นรูปการบรรจุเปิดปิดสะดวกไม่ยุ่งยาก

(การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์)

การออกแบบและการจัดวางรูปประกอบตัวอักษรลวดลายถ้อยคำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทางการค้าโดยใช้หลักวิชาการทางศิลปะการจัดภาพองค์ประกอบเพื่อให้ผลงานมีความประสานกลมกลืนกันอย่างสวยงามและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

*..ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์..*

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

2.กำหนดชื่อตราสินค้า

3.วัตถุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์

4.รูปทรง บรรจุภัณฑ์ 

5.สีสันและกราฟิก

(  หลัก 5 P ของกลยุทธ์ทางการตลาด )

P1 = product  (ตัวสินค้า)

P2 = place (สถานที่)

P3 = pice (ราคา)

P4 = promotion (การประชาสัมพันธ์)

P5 = packaging (บรรจุภัณฑ์)

รูปประกอบ

วันที่ 20-15 กรกฎาคมและสิงหาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชน บ้านหนองสรวงและบ้านศรีอุดม เกี่ยวกับ

1.ผู้ย้ายกลับบ้านจากสถานการโควิด

2.แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

3.ที่พัก/โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9.แหล่งน้ำในท้องถิ่น เป็นการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อในมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

รูปประกอบการลงพื้นที่ 

 

……………………………………………………….

วีดีโอประจำเดือน สิงหาคม 2564📌

อื่นๆ

เมนู