รายงานผลปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน

ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

รายงานผลปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายฐิตินันท์ รักษา   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพ และสร้างอาชีพใหม่

เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดในปัจจุบัน โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดหาวิทยากรมาอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชาวบ้าน ตามความต้องการของชาวบ้านที่อยากจะให้พัฒนาไปด้านไหน เช่น ต้องการลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลวดลายที่โดดเด่น ลวดลายสวยงาม ลวดลายเรียบหรู หรือต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย เช่น หมวก กระเป๋า ที่สามารถทำจากวัสดุชนิดเดียวกับวัสดุที่นำไปใช้ในการทอเสื่อ วัสดุที่นำไปใช้ในการทอเสื่อนั่นก็คือ ต้นกกหรือต้นไหล ที่ชาวบ้านนำมาใช้เป็นวัสดุหลักในการทอเสื่อนั้น ยังสามารถนำมาถักหรือสานเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้น เพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้นั้น จึงต้องมีผู้มาอบรมให้ความรู้โดยผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง ซึ่งมีข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานและเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ต่อเมื่อชาวบ้านให้ความร่วมมือ ซึ่งระหว่างการจัดโครงการอบรมให้ความรู้นั้นชาวบ้านกลุ่มผู้ที่สนใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับแผนการปฏิบัติงานต่อไปนั้น ยังคงดำเนินการเพื่อพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไปให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู