รายงานผลปฏิบัติการเดือนพฤษภาคม

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย ฐิตินันท์ รักษา   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้วางแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทอเสื่อ ณ หมู่บ้านผักกาดหญ้าและหมู่บ้านพรสำราญ โดยกลุ่มชาวบ้านที่ทำการทอเสื่อมีความต้องการพัฒนาลวดลายให้มีความน่าสนใจมากขึ้น และต้องการเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบ (ต้นกก ต้นไหล) สามารถหาได้จากธรรมชาติ รอบๆหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงนิยมนำมาทอเสื่อใช้กัน จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่ปีหนึ่งขายได้ไม่มากนักเพราะส่วนมากทำใช้เอง ทำแจกญาติบ้าง ดังนั้น กลุ่มชาวบ้านที่ทอเสื่อจึงอยากเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาแปรรูปให้หลากหลาย เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจและความต้องการในการใช้งานแตกต่างกันออกไปก็จะช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต้องการการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ วัสดุ และต้องการวิทยาการมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทดเสื่อ พัฒนาลวดลาย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์


ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานต้องการสนับสนุนเพื่อยกระดับสินค้าในชุมชน เพิ่มมูลค่า และหาช่องทางตลาด แต่ด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด 19 แพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง จึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้าพเจ้าได้เข้าอบรมหลักสูตรทางออนไลน์ ในระหว่างที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 และเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่

 

 

อื่นๆ

เมนู