กระผม นาย พงษ์นเรศ จันทร์อินทร์ เป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ประจำตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (AG01(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลตูมใหญ่ อำเภอตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยกระผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลอีก 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว หมู่ที่1 บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่6 บ้านประคำดง หมู่ที่11 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่15 และบ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่18  ซึ่งจากการลงเก็บพื้นที่ครั้งนี้ได้ข้อมูลคร่าวๆของตำบลตูมใหญ่ ดังนี้

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตูมใหญ่ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลพระคู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลถลุงเหล็ก และเนื่องจากตำบลถลุงเหล็กเป็นตำบลขนาดใหญ่ จึงแยกออกเป็นตำบลตูมใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2506 แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน ดังนี้ คือ หมู่ที่1 บ้านหนองบัว หมู่ที่2 บ้านสวายสอ หมู่ที่3 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่4 บ้านปะคำสำโรง หมู่ที่5 บ้านตูมน้อย หมู่ที่6 บ้านตูมใหญ่ หมู่ที่7 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่8 บ้านหนองดุม หมู่ที่9 บ้านหนองตาด หมู่ที่10 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่11 บ้านปะคำดง หมู่ที่12 บ้านกรูด หมู่ที่13 บ้านหนองไผ่ดง หมู่ที่14 บ้านกระทุ่งนอก หมู่ที่15 บ้านโคกสำราญ หมู่ที่16 บ้านเมืองกับ หมู่ที่17 บ้านแคนเจริญ หมู่ที่18 บ้านหนองบัวพัฒนา และหมู่ที่19 บ้านใหม่เจริญสุข

พื้นที่

ตำบลตูมใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอำเภอ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่ 72 ตารางกิโลเมตร อาชีพหลักคือการทำนาและทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ ติดกับตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดกับตำบลโนนขวาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดกับตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่

ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชน พบว่า คนในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ในประชาชนส่วนใหญ่บ้านหนองบัวพัฒนาโดดเด่น เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโค และการเลี้ยงกระบือ

แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือน จึงทำให้มีบางส่วนที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเพื่อนำรายได้มาจุนเจือครอบครัว

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม พบปัญหาด้านการประสานงานกับ อบต. เนื่องจากคณะทำงาน AG01(1) ต้องการขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้าน แต่ที่ อบต.ตูมใหญ่ มีข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านอยู่ไม่ครบตามต้องการ คณะทำงาน AG01(1) จึงแก้ปัญหา โดยการทำหนังสือเอกสารราชการไปที่ว่าการอำเภอคูเมือง เพื่อขอข้อมูลด้านประชากรทั้ง 19 หมู่บ้านที่เป็นจริงมากที่สุด

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

  1. ได้เรียนรู้การประสานงานกับผู้นำชุมชน
  2. ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี
  3. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาชุมชน
  4. ได้เรียนรู้การถึงวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะทำงาน AG­01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนการดำเนินงานในเดือนเมษายน 2564

วันที่ 1-6 เมษายน 2564 นำข้อมูลที่ได้จากเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม มาวิเคราะห์เชิงวิชาการเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของชุมชน

วันที่ 7-9 เมษายน 2564 นำข้อมูลความต้องการที่ได้มาจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ และนำเสนอโครงการต่อ อบต.ตูมใหญ่ เพื่อพิจารณา

วันที่ 10-15 เมษายน 2564 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 16-20 เมษายน 2564 ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปผลการำเนินงานประจำเดือนชี้แจงการทำโครงการ เขียนบทและรายงานประจำเดือน

รูปภาพประกอบการประชุมก่อนลงพื้นที่จริง

ซึ่งตำบลตูมใหญ่ จัดว่าเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่อีกหนึ่งตำบลของอำเภอคูเมืองและมีประชากรเยอะมาก กระผมมีความรู้สึกยินดีที่จะได้มีส่วนร่วมพัฒนาตำบลตูมใหญ่ไปให้มีรายได้และอาชีพให้กับคนชุมชนต่อไป

อ้างอิงข้อมูลจาก: https://www.thaitambon.com/tambon/310206 

วีดีโอประกอบบทความ

 

 

อื่นๆ

เมนู