1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านโนนเจริญ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

             ดิฉันนางสาวอธิฏฐา สุทธิมาลา ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านแคนเจริญ หมู่ที่ 17 บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

             ในช่วงวันที่ 1-5กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมออนไลน์ทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ

             ในช่วงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมกลุ่ม AG01(1)ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อฟังแนวทางการปฎิบัติงานและชี้แจงหน้าที่ และบทบาทของการทำงานของแต่ละบุคคล เพื่อให้งานบรรลุตามจุดประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

ภาพที่ 1 ประชุมกลุ่ม AG01(1)ที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

             ในช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าพบรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ เพื่อแนะนำโครงการชี้แจงรายละเอียด

             ในช่วงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01(1) เข้าพบนายก อบต. ตูมใหญ่ เพื่อนำเรียนโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น

ภาพที่ 2 เข้าพบท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

             ในช่วงวันที่ 11-18 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AG01(1) ทีมงานปฏิบัติงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 8 บ้านหนองดุม หมู่ที่10 บ้านโนนเจริญ และหมู่ที่17 บ้านแคนเจริญ ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 90  ครัวเรือน และได้นำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

             ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการเข้าเรียนเป็นบางส่วนแล้ว เพื่อเก็บชั่วโมงให้ครบตามที่ระบุไว้ และจะพยายามสอบให้ผ่านภายใน 3 เดือน

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 3 หมู่บ้าน

             ผลจากการลงเก็บข้อมูลในแต่ละชุมชนพบว่า ชาวบ้านในแต่ละชุมชน มีอาชีพหลัก คือ การทำนา อาชีพเสริม คือ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ การเลี้ยงไหม การทอผ้า การค้าขาย และการปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะทำนาปีเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่เดือนต้นเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น เพื่อนำข้าวที่ได้มาใช้ในการบริโภคอุปโภค ค ทำไร่อ้อย ทำสวนยางพารา เพื่อนำไปจำหน่าย และนำเงินมาใช้ในครัวเรือน บางครัวเรือนไม่ได้มีที่ดินในการทำการเกษตร ก็จะรับจ้างทั่วไป หรือทำงานที่โรงงานน้ำตาล

             แต่อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัญหาของชุมชนส่วนใหญ่ จะเป็นในเรื่อง น้ำและไฟฟ้า เรื่องน้ำที่ใช้ในการอุปโภค การทำการเกษตร ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง ส่วนของไฟฟ้า ไม่มีไฟฟ้าตามถนนหนทางต่างๆ นำมาซึ่งความยากลำบากในการสัญจรไปมาและความไม่ปลอดภัยในเวลากลางคืน

ภาพที่ 8 เก็บภาพกับผู้นำชุมชุน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

             ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านหนองดุมส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

 ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

             ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาการประสานงานกับผู้นำชุม โดยส่วนใหญ่ผู้นำชุมชนจะไม่ค่อยให้ความมือ ไม่ประสานงานคนในชุมชนไว้ล่วงหน้า ประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(1) จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ในตำบลตูมใหญ่

  1. ได้เห็นวิถีชีวิตในชุมชน 
  2. ได้เรียนรู้การประสานงาน การทำงานเป็นทีม
  3. ได้ทราบปัญหาภายในชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

             ทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู