U2T ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด-19

ข้าพเจ้า นายเวชวัฒน์ โยโพธิ์ หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานของเดือนมิถุนายน

ทีมผู้ปฏิบัติได้จัดกิจกรรม รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยมีการกิจกรรมดังนี้

1.คลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้ายกำจัดเชื้อขจัดภัยโควิด-19โดยมีการทำความสะอาดหอประชุมและถนนโรงเรียนบ้านพรสำราญเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

2.สร้าง SAFE ZONE เขตปลอดภัยห่างไกลโควิด-19การเตรียมความพร้อมการใช้พื้นที่อย่างปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนยานางมาให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19และความรู้เกี่ยวกับวัคซีน

3.จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์โควิด-19ผู้ปฏิบัติงานได้มีการมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอร์ให้กับโรงเรียน วัด ชุมชนบ้านพรสำราญที่มีความจำเป็นต่อการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

มอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19

อื่นๆ

เมนู