1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(3) – ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

AG02(3) – ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป“กล้วย” ผลไม้หลากสรรพคุณ | ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ แปรรูปกล้วยเบรกแตก | ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

“เกษตร” นิเวศศาสตร์แห่งความหวัง เพิ่มพลังเกษตรกร | ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

สุขสมภิรมณ์ถิ่น สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ CBD บ้านหัวขัว บ้านหนองม่วง ตำบลศรีสว่าง

ภูมิคุ้มกันที่ดีมีหลายทางเลือก/การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

สร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มและป้องกันโควิดในชุมชน และสถานการณ์โควิดในชุมชน ตำบลศรีสว่าง

ม.3และม.6 ต. ศรีสว่างอ.นาโพธิ์ กิจกรรมทำความดีในต.ศรีสว่างและร่วมประชุมเรื่องระบบการเก็บข้อมูลทั้ง11หมวด

วิเคราะห์สัมมาชีพปรึกษาหารือร่วกับนายก อบต กำนัน ผู้นำหมู่บ้านทั้ง10หมู่บ้าน ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วิเคราะห์สัมมาชีพปรึกษาหารือตำบลศรีสว่างร่วมกับนายก อบต กำนัน ผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้าน

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบฟอร์ม 01 ,02,06 บ้านหัวขัว ม.6 และหมู่ 3 บ้านหนองม่วง ต. ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์

เมนู