1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS03 – ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

MS03 – ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์

การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วงจรขยะ

เมนู