1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS07 – ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ

MS07 – ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ

การพัฒนากระบวนการผลิตเสื่อกกแบบครบวงจรเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

การสร้างและออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทอเสื่อกกศิลา ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความ

เมนู