ข้าพเจ้า จักรชัย แซ่เอี้ยว เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.ถลุงเหล็ก ได้ลงพื้นที่สอบถามและเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานคนอื่น ๆ เพื่อทำการเก็บ/สำรวจข้อมูลของกลุ่มอาชีพเสื่อกก ผ้าไหม และแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลในด้านดังกล่าวในชุมชน

ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์    แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของชุมชนคือ หมู่บ้านชุมชนสายยาว ป่าไม้ ซึ่งจะอยู่ในชุมชนสายยาวเป็นหลักที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนบ้านสายยาวได้ชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยวที่ยาวและหวานสุดๆ” โดยวิธีการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปร่วมกับชุมชนเพื่อศึกษาความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน จากนั้นนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทางมหาลัยมีเข้าไปประสานกับทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในชุมชน โดยนำมาพัฒนาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้และสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจจากชุมชนได้อย่างยั่งยืน

จึงได้มีการขยายออกเป็น 5 หมู่บ้านตามชื่อทางราชการ คือ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 3 บ้านสําราญราษฎร์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสําราญ หมู่ที่ 16 บ้านเสม็ดราษฎร์ หมู่ที่ 8  ซึ่งอยู่ในตําบลถลุงเหล็ก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ด้วยรากฐานที่มาจากสายสัมพันธ์เดียวกัน โดยมีชาวบ้านของทั้ง 5 ชุมชน ตั้งบ้านเรือนอยู่ยาว ตลอดสองฟากของถนนสายยาวและวิถีพอเพียงที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยในชุมชนสายยาวจะมีฐานในการเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำตาลอ้อย การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน

อื่นๆ

เมนู