1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท และกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา

การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท และกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา

นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP ในเดือนพฤศจิกายนได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท โดยมีการจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP

1.กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายยายแย้ม
2.กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 การทำไม้กวาดดอกหญ้า
3.กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านโนนศิลา
4.กลุ่มข้าวอินทรีย์ภูปลายบัด
5.กลุ่มเครื่องจักสาน
6.กลุ่มข้าวแต๋น
7.กลุ่มพัฒนาไอศครีมกะทิสด
8. กลุ่มขนมจีนสด
9. สุมิตรา ชาไข่มุก ข้าวเหนียว ไก่ย่าง
10. ส้มตำเจ๊พร
11. ขนมครกโบราณ แม่ชัน เป็นต้น

และมีการจำหน่ายสินค้ามีประชาชนภายนอกตำบลยายแย้มวัฒนาและบุคคลทั่วไปมาเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าและยังเป็นการโปรโมทการประชาสัมพันธ์การขายสินค้าในรูปแบบการจัดแสดงสินค้าและการขายสินค้า

               

ได้ให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่อง “ยุวมัคคุเทศก์’’  เรื่องการวางแผนกำหนดเส้นทาง จัดกำหนดการนำเที่ยวให้เหมาะสมกับฤดูกาลและระยะเวลา ติดต่อสถานที่พักแรม หรือเตรียมอุปกรณ์เพื่อการพักแรมในสถานที่ที่จะนำเที่ยว นำนักท่องเที่ยวชมสถานที่  และบรรยายให้นักท่องเที่ยวได้ทราบความเป็นมาของสถานที่และท้องถิ่น แหล่งธรรมชาติที่น่าชมและน่าสนใจ ประวัติศาสตร์ ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างการนำเที่ยว

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา และอาจารย์ประจำตำบลที่ให้คำปรึกษาชี้แนะ และได้ร่วมแรงกันจนผ่านไปด้วยดี

             

อื่นๆ

เมนู