ข้าพเจ้า นายสมชาย ม่วงอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นนักศึกษาในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หลังจากที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้แล้ว ได้ร่วมประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อทำข้อตกลงเบื้องต้นและแบ่งภาระงานในส่วนต่าง ๆ ได้แก่ การชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานต่อเดือนและตลอดทั้งปี ว่ามีแผนและแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร การแบ่งพื้นที่การเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในส่วนของหมู่บ้านผักแว่น หมู่ 11 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน

     วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เริ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูล โดยเริ่มจากการเข้าไปพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน คือ นายเลี่ยม ดูเชิดรัมย์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านผักแว่น หมู่ 11 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ที่ข้าพเจ้าต้องเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านผักแว่นนั้น เพื่อเก็บข้อมูลของชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 จากนั้นจึงเริ่มเก็บข้อมูลของแต่ละครัวเรือนตามลำดับ ซึ่งแบบฟอร์ม 01 จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน ส่วนแบบฟอร์ม 02 จะเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างทุลักทุเล เนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่ได้เข้าไปในพื้นที่นั้น ประชาชนในพื้นที่ต่างก็มีกิจธุระที่จะต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบ ทำให้บางครัวเรือนไม่มีสมาชิกอาศัยอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว บางครัวเรือนมีแต่บ้านเลขที่ ไม่มีผู้อยู่อาศัย ในสัปดาห์แรกจึงได้ข้อมูลยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน

     ข้าพเจ้าจึงเข้าไปเก็บข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 จึงได้ข้อมูลครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริง หลังจากนั้นจึงได้เข้าร่วมประชุมกับทางคณาจารย์และคณะผู้ร่วมงานอีกครั้งในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามความคืบหน้าของภาระงานที่ได้รับมอบหมายและการคีย์ข้อมูลจากการสำรวจลงในระบบให้เรียบร้อย โดยข้าพเจ้าได้ทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบเสร็จสิ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ผู้ใหญ่บ้านผักแว่น ตลอดจนชุมชนบ้านผักแว่นที่ได้อนุเคราะห์สถานที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ภาพประกอบกิจกรรม

 

อื่นๆ

เมนู