บทความที่ 1

               ข้าพเจ้า นางสาวสุวนันท์ สัตย์สุขยิ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ถลุงเหล็ก (ED01) 

             ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หมู่ที่ 13 บ้านดอนดู่แดง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น และยกระดับเศรษฐกิจให้มั่นคง ยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาระดับบุคลในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปภาพการเข้าร่วมประชุม

               ก่อนเริ่มงาน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ผู้ดูแล/ควบคุมการปฏิบัติงาน (ตำบลถลุงเหล็ก) ได้นัดหมายบุคคลเพื่อจ้างงาน ตามโครงการฯ ของตำบลถลุงเหล็กเข้าร่วมการประชุมเพื่อการทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แนะแนวทางการทำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในครั้งนี้ และได้แบ่งงานให้แต่ละบุคคล ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และ 02 ให้เข้าถึงชุมชนได้มากที่สุด

               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้บผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับชุมชน บ้านดอนดู่แดง นายทองคูณ หล้าแหล่ง อายุ 59 ปี ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ชาวบ้านในชุมชนเป็นหนี้กันส่วนใหญ่ มีรายจ่ายที่มากกว่ารายได้ อาชีพของคนในชุมชนก็มีทางเลือกน้อย เนื่องจากไม่มีต้นทุนที่จะเริ่มทำ ส่วนมากจะมีผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน และจะทำอาชีพทำนากันส่วนใหญ่ และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และ แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค Covid-19 (แบบฟอร์ม 02) หมู่บ้านดอนดู่แดง พบว่า ประชาชนเป็นหนี้กันจำนวนมาก และไม่ได้มีอาชีพหรือรายได้ที่มั่นคง บางคนก็ว่างงาน ไม่มีเงินออม หาเงินเพื่อเลี้ยงชีพวันต่อวัน แต่คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรหรือทำนาเป็นหลัก มีการเลี้ยงไก่ เป็ด วัว และควาย ส่วนหนึ่งมีการปลูกผักสวนครัว ทำผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ตำหูก/ทอผ้าไหม ทำวิกผม เพื่ออุปโภค/บริโภคและจำหน่าย แต่มีไม่กี่ครัวเรือนที่สร้างอาชีพหรือทำธุรกิจของตัวเอง ในวันที่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้สอบถาม นายนงค์ จำรั อายุ 52 ปี ได้ทำผลิตภัณฑ์แปรรูป “กล้วยฉาบ” เริ่มต้นด้วยการลงทุนน้อยๆ และค่อยๆขยายธุรกิจขึ้น แต่การทำธุรกิจทุกอย่างต้องมีการลงทุน  เช่น ค่าวัตถุดิบ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ นายจำนงค์ มีรายได้จากการทำผลิตภัณฑ์แปรรูป เดือนละ 15,000-16,000 บาท/เดือน  นายจำนงค์ ได้ทำกล้วยฉาบส่งต่อร้านค้าต่างๆ ในชุมชนพื้นที่ และนอกชุมชนพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ถามถึงการพัฒนา ว่าอยากให้มีการพัฒนาอะไรเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน นายจำนงค์บอกว่า อยากให้มีทางเลือกในการจำหน่ายที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ผู้คนเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และอยากให้คนในชุมชนมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ แต่มีปัจจัยหลายอย่างที่ยังไม่เอื้ออำนวย

                        (นายจำนงค์ จำรัส)

                จากการลงพื้นที่สอบถาม สภาพแวดล้อมและปัญหาในชุมชน สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนมากตามที่ได้สอบถามข้อมูล เห็นด้วย เกินกว่า 50% ว่า ขยะ ถนน น้ำเสีย และไฟฟ้า ยังจัดการได้ไม่ดีพอ ในชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ ส่วนใหญ่จะเลือกเผาขยะในแต่ละครัวเรือน  ถนนบางส่วนในชุมชนยังเดินทางไม่ค่อยสะดวกมีพื้นผิวขรุขระชำรุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และไฟ้ฟ้าขอบถนนในชุมชนยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ คนในชุมชนส่วนใหญไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในชุมชน แต่จะสวมเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่

                 ทั้งนี้ข้าวพเจ้าได้เก็บข้อมูลจริงตามแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 แล้ว ได้พบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหมู่บ้านดอนดู่แดง ถ้าชุมชนแห่งนี้ได้รับการอบอรมในหลักสูตร ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนจะมีการพัฒนาจากที่เป็นอยู่ และจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนและแก้ไขปัญหาของชุมชนแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู