1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. บทความที่ 1 ED01 การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

บทความที่ 1 ED01 การปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

       ข้าพเจ้า นายราเชน  อุส่าห์ดี นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา รหัส ED01 ประจำตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื้นที่ 11 เดือน โดยอยู่ในการดูแลและสนับสนุนของอาจารย์ 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นฤมล จิตต์หาญ, อาจารย์ชลาลัย วงศ์อารีย์ และอาจารย์ภูวนัย กาฬวงศ์ อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาตำบลถลุงเหล็ก คือการส่งสริมการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของตำบล โดยเป็นการร่วมมือปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนแบบบูรณาการทั้งมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และชุมชน

ภาพ : หมู่บ้านหนองเหล็ก หมู่ 19 จาก Google Map

ภาพ : การลงสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02

       ารปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นการเริ่มดำเนินโครงการฯ ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  •        วันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ และผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ วางแผนงาน และแบ่งงานในการลงเก็บข้อมูล ในแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) ซึ่งข้าพเจ้าและนายนนทกร สียางนอก ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ของบ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 112 ครัวเรือน
  •         วันที่ 5 – 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและนายนนทกร สียางนอก ได้ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพบกับผู้นำหมู่บ้าน คือ นายสมอาจ  พิมพ์นนท์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเหล็ก หมู่ 9 โดยได้อธิบายและขอความอนุเคราะห์เข้าสำรวจข้อมูลในพื้นที่ และได้ลงสำรวจพื้นที่เป็นรายครัวเรือนตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 โดยการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือน และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และได้ลงพื้นที่ของบ้านผักแว่น หมู่ 11 เพื่อร่วมกับนายสมชาย  ม่วงอ่อน สำรวจข้อมูลรายครัวเรือน จำนวน 68 ครัวเรือน
  •        วันที่ 12 – 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อลงสำรวจพื้นที่เป็นรายครัวเรือนตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 และได้ลงพื้นที่ของบ้านผักแว่น หมู่ 11 เพื่อร่วมกับนายสมชาย  ม่วงอ่อน สำรวจข้อมูล เมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้สำรวจตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 นำข้อมูลกรอกลงระบบของเว็บไซต์ u2t.bru.ac.th เรียบร้อย
  •        วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 อาจารย์ผู้ดูแลพื้นที่ และผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปงานที่ได้ปฏิบัติตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และหลังจากได้สำรวจข้อมูลในพื้นที่ จึงร่วมวางแผนเป้าหมายการพัฒนาชุมชนต่อไป

       ากการปฏิบัติงานตลอดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสำรวจข้อมูล ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ผลิตหลังจากเสร็จสิ้นจากอาชีพหลัก สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และความต้องการของชุมชนที่อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ดียิ่งขึ้น

ภาพเพิ่มเติม

วิดีทัศน์สรุปงาน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

อื่นๆ

เมนู