สวัสดีคับ ผมนายจักรชัย แซ่เอี้ยว เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (แบบฟอร์ม 02) ในหมู่บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความชเหลือจากผู้ใหญ่บ้านสำโรง นายไพศาล ศิลากุล ที่ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านมาประชุมที่ศาลาประชาคมเพื่อรับฟังคำชี้แจงสำหรับการกรอกแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน กับแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านหนองผักแว่นหมู่  ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  การกรอกแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน กับแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด 19

จากการปฏิบัติงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในการสำรวจข้อมูล ซึ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่ประชาชนในหมู่บ้านได้ผลิต หลังจากเสร็จสิ้นจากอาชีพหลัก สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และความต้องการของชุมชนที่อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู