ข้าพเจ้านางสาวสุภาลักษณ์ อ่อนรัมย์ ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนในชุมชนแบบ 01 และผลกระทบจากสถานการณ์ระบาาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แบบ 02 ณ. หมู่ 6 บ้านหนองเรือ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

               หมู่ 6 บ้านหนองเรือ อยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ในชุมชนแห่งนี้มีทั้งหมด 120 หลังคาเรือน นับถือศาสนาพุทธ ภาษาที่ใช้ในท้องถิ่นคือภาษาเขมร อาชีพและรายได้หลักคือเกษตรกรรม ทำนา เลี้ยงสัตว์ เมื่อปีที่แล้วได้ประสบภัยแล้ง ได้ผลผลิตน้อยจึงทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เกิดปัญหาความยากจน ประชากรบางกลุ่มจึงคิดหารายได้เสริมด้วยการทอผ้าและทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง มีการแบ่งปันเหลือกินก็แจกและนำไปขายเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

               สภาพปัญหาในชุมชนที่สำคัญคือทุกครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิในการครอบครองที่ดินเนื่องจากที่ดินแห่งนี้เป็นที่ราชพัสดุของกรมศิลป์ฯ ใช้ทำประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน จะซื้อขายกันไม่ได้และยังมีปัญหาเรื่องน้ำดื่มน้ำใช้ไม่สะอาด ไม่เพียงพอไว้ใช้ในหน้าแล้ง ถนนเข้าหมู่บ้านชำรุดขรุขระทำให้สัญจรไปมาลำบาก

               จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้ทราบปัญหาของคนในชุมชนและคนในชุมชนจึงใคร่่ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานราชการช่วยมาดูแล แก้ไขและปรับปรุงกับปัญหาของชุมชนด้วย ทั้งนี้ดิฉันผู้ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในโครงการนี้ ขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู