1.        จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการนี้ขึ้นมาและได้เข้าร่วมการทำงานรับผิดชอบในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖ หมู่บ้าน โดยเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดบุรีรัมย์  ประมาณ  ๑๒  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์   ประมาณ  ๙๐  กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินลักษณะคล้ายลูกระนาด  มีลำห้วยปะเทียไหลผ่านและมีอ่างเก็บน้ำ  ๒  แห่ง เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหลายลูกด้วยกัน  เช่นภูเขาพนมรุ้ง  ภูเขาปลายบัด และ ภูเขาอังคาร ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว แต่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของดิน  ไว้ซึ่งแร่ธาตุทางดินเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา  เป็นพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาหลายลูกด้วยกัน เช่นภูเขาพนมรุ้ง  ภูเขาปรายบัด  ภูเขาอังคาร  มีทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์จากแร่ธาตุจากภูเขาทั้งสามลูกนี้สามารถทำการเกษตรปลูกข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ ได้หอมและมีคุณภาพอย่างดี และประชากรส่วนใหญ่ได้ใช้ภูเขาทั้งสามลูกนี้ เก็บเกี่ยวของป่าที่สามารถนำมาเป็นอาหาร และเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือนได้ เช่น เห็ด  ผักที่เกิดจากธรรมชาติ

        ทางตำบลยายแย้มวัฒนาได้แบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่มเท่าๆกันโดยทางกลุ่มดิฉันได้มารวมกลุ่มจาก ๒ กลุ่มมาเป็น ๑ กลุ่มใหญ่และในวันแรกของการปฏิบัติทางกลุ่มได้จัดเตรียมเอกสารให้มีจำนวนเท่ากับครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านเพื่อความสะดวกและถูกต้องในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล กลุ่มได้แบ่งทีมลงพื้นที่จัดเก็บเป็นส่วนย่อยให้กระจายทั่วถึง ก่อนการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะมีการนำเอกสารแจ้งไปให้ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศให้แก่ชาวบ้านได้ทราบ ทางเราลงพื้นที่เก็บข้อมูลให้เรียบร้อยเป็นหมู่บ้าน 

        โดยในการลงพื้นที่หมู่ ๕ บ้านโนนเจริญ เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลยายแย้ม การเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จจึงเป็นไปได้ยากจากการสำรวจและลงพื้นที่หมู่บ้านโนนเจริญพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เช่น การทำนา เพื่อไว้อุปโภคบริโภคด้วยตนเองและนำไปขายเพียงบางส่วน อีกทั้งยังมีการทำไร่อ้อย มันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ เป็นต้น และยังพบอาชีพเสริมอีกว่ามีการสานกระติบข้าวเหนียวไว้ขาย รวมไปถึงมีการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมเช่น ผ้าถุงตีนแดง ผ้าภูอัคนี เป็นต้น ส่วนในด้านประชาชนที่มีที่ดินทำการเกษตรน้อยโดยส่วนใหญ่จะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือขยะ ชาวบ้านได้เสนอให้มีเทศบาลมาเก็บขยะและควรมีขยะอยู่ทุกบ้าน

     

        สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านโนนเจริญ หมู่๕ ตำบลย้ายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในกรกรอกแบบสอบถามอย่างดีและหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยยกระดับได้ดียิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู