ประจำเดือน เมษายน

 

ข้าพเจ้า นางสาวสายทอง ศรีบาง ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน  

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล “สอบถามเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ” ณ ต.ถลุงเหล็ก

อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๖:๐๐ น.

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเชิญชวนให้ร่วมอบรม “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้เข้าประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์และสมาชิกที่ทำงานร่วมกันในตำบลถลุงเหล็ก เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้ทำการประชุมออนไลน์คือ ในเดือนนี้จะจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

          แต่เนื่องจากช่วงนี้ได้เกิดโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้กิจกรรมที่เราจะจัดอบรมขึ้นนั้นต้องเลื่อนออกไปก่อน แต่คนในชุมชนได้มีความสนใจที่จะเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ จะได้นำความรู้นั้นไปพัฒนาในการแปรรูปผ้าที่ทอ เพื่อเพิ่มมูลค่ามากขึ้น แต่ในการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ต้องรอให้สถานการณ์โรคโควิด ๑๙ ดีขึ้นก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพราะคนในชุมชนก็เกิดความกังวลยังไม่กล้าที่จะออกไปพบปะคนหมู่มาก

          จากการลงสำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทอผ้าและมีบางส่วนที่ยังว่างงาน ชาวบ้านมีรายได้ประมาณ ๕,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน ส่วนมากชาวบ้านจะไม่ค่อยอยู่บ้านในช่วงเวลากลางวัน เนื่องจากต้องไปทำไร่ ทำสวน ส่วนเรื่องมาตราการโควิด ๑๙  ในชุมชน ได้รับการป้องกันและดูแลจากสาธารณสุขเป็นอย่างดี มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ชาวบ้านในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู