ข้าพเจ้านายจักรชัย แซ่เอี้ยว ผู้ปฏิบัติงานตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  การปฏิบัติงานในเดือนพฤษาคมนี้ตามที่มีการวางแผนไว้จะเป็นการจัดการอบรมความรู้ในด้านภูมิปัญญาผ้าทอและเสื่อกก แต่เนื่องจากมีการแผ่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบที่ 3 ทำให้ทางอาจารย์ประจำตำบลและผู้ปฏิบัติงานเล็งเห็นว่าจัดกิจกรรมการอบรมยังไม่ได้ เพราะการจัดการอบรม ผู้คนต้องมาชุมนุมจำนวนมาก ทำให้อาจเกิดการแผ่ระบาดได้ ดั้งนั้นงานที่ปฏิบัติได้ในเดือนนี้จะเป็นการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ ประกอบได้ด้วย ผู้ที่ย้ายกลับบ้านในช่วง Covid-19 แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น

บ้านหนองผักแว่น ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการสำรวจ แหล้งน้ำ พืชประจำหมู่บ้าน และชาวบ้านส่วนมากจะทำอาชีพการเกษตร เลี้ยงสัตว์ อาทิเช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงควาย เลี้ยงกบ ปลูกอ้อย ปลูกมันสับปะหลัง ปลูกข้าว

ปลูกพืชผักสวนครัว  มะม่วง

สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่น เช่น วัว ควาย หมู เป็ด ไก่  เกษตรกรบางรายที่มีอาชีพประจำอยู่แล้ว จะเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมเพื่อจำหน่าย สร้างรายได้เพิ่ม และใช้ทำเป็นอาหารเพื่อบริโภค การเลี้ยงสัตว์ในชุมชนจะเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติ

แหล่งน้ำในท้องถิ่น  เช่น  ห้วย  สระ  คลอง  มีไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและใช้ในการทำเกษตรกรรมในช่วงที่น้ำแห้งแล้ง

อื่นๆ

เมนู