ข้าพเจ้านายจักรชัย แซ่เอี้ยว บัปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้เป็นผลมาจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพผ้าทอ 2) กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกก และ 3) กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว จึงมีการเตรียมความพร้อมการอบรมในประเด็นดังกล่าว โดยมีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลังจากประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดอบรมเสร็จ ได้ทำการลงพื้นที่เพื่อส่งหนังสือขออนุญาตเข้าไปใช้สถานในการจัดอบรมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กและแจ้งผู้นำชุมชนให้ทราบ รวมถึงลงสำรวจประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมตามกำหนดการที่แจ้งไว้  แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 (COVID – 19) ระลอกที่ 3 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการอบรมให้กับชุมชนครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

 

อื่นๆ

เมนู