ข้าพเจ้านายสมชาย ม่วงอ่อน นักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการปฏิบัติงานในเดือนเมษายนนี้เป็นผลมาจากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ 1) กลุ่มอาชีพผ้าทอ 2) กลุ่มอาชีพการทอเสื่อกก และ 3) กลุ่มเทคโนโลยีการท่องเที่ยว จึงมีการเตรียมความพร้อมการอบรมในประเด็นดังกล่าว โดยมีการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอให้แก่ชุมชน ในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

   ภายหลังการประชุมได้มีการกำหนดวันอบรมให้ความรู้ด้านการยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอฯ ในวันที่ 21 – 23 เมษายน 2564 โดยมีคุณธิติ ชนะชัย นักออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ และได้แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานโดยให้ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่และผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนทำหน้าที่ในการประสานงานกับส่วนราชการในพื้นที่และด้านสถานที่ ตลอดจนประสานงานกับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ได้รับหน้าที่ในการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการอบรมร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร

   แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด – 19 (COVID – 19) ที่มีผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีมาตรการห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ทำให้การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ถูกเลื่อนออกไป และจะมีการพิจารณาการจัดกิจกรรมการอบรมอีกครั้ง

 

อื่นๆ

เมนู